loading

Bóg, nasz Ojciec, jest sędzią sprawiedliwym, który zawsze bierze nas w obronę i otacza nas pełną miłości troską. Ufając Jego Opatrzności, skierujmy do Niego nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby przez codzienne pogłębianie relacji z Bogiem stawali się coraz bardziej wiarygodnymi świadkami Jego miłości do każdego człowieka.

2. Módlmy się za kapłanów, aby głosząc słowo Boże, najpierw sami się nim karmili, słuchali go i wprowadzali w życie, przyczyniając się w ten sposób do duchowego rozwoju całej wspólnoty Kościoła.

3. Módlmy się za osoby konsekrowane, aby dzięki podejmowanej przez nie modlitwie wstawienniczej Bóg obdarzał świat swoimi dobrami, które będą się przyczyniały do rozwoju królestwa Bożego w sercach wszystkich ludzi.

4. Módlmy się za ludzi słabych, ubogich, bezbronnych, potrzebujących pomocy, aby nie ulegali pokusie rozpaczy, apatii i zwątpienia, lecz aktywnie współpracowali z Bogiem i tymi, którzy pragną nieść im pomoc materialną i duchową.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie zaniedbywali modlitwy także wtedy, gdy nie dostrzegamy jej widzialnych owoców, ale przez wytrwałe i wierne powierzanie się Bogu otwierali się na Jego działanie przekraczające nasze oczekiwania.

Boże, Ty przez wzgląd na modlitwę wstawienniczą Mojżesza dałeś zwycięstwo Twojemu ludowi, spójrz teraz na swój Kościół zgromadzony na modlitwie i spraw, by nowy Lud Boży wzrastał w wierze, nadziei i miłości, aż nasza sprawiedliwość dojdzie do pełni Twojej sprawiedliwości. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

Amen.