loading

Panu Bogu w pokornej modlitwie oddajmy chwałę, cześć i dziękczynienie i z ufnością przedstawmy nasze prośby.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

1. Prosimy Cię za Kościół, aby, głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty święte, był zaczynem królestwa Bożego na ziemi.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

2. Prosimy Cię za misjonarzy, którzy opuścili wszystko, aby głosić dobrą nowinę o zbawieniu aż na krańcach świata, obdarz ich mocą słowa i wytrwałością.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

3. Prosimy Cię za pełniących władzę, aby kierowali się prawdziwym dobrem człowieka oraz byli orędownikami sprawiedliwości i pokoju.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

4. Prosimy Cię za ulegających pokusie władzy i posiadania, aby dzięki doświadczeniu Bożej miłości otworzyli się na przyjęcie prawdziwych dóbr pochodzących od Boga.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

5. Prosimy Cię, aby zmarli przebywający w czyśćcu mogli jak najszybciej osiągnąć pełnię życia w królestwie niebieskim.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy angażując się w głoszenie Twojego królestwa tu na ziemi, przyczyniali się do jego rozwoju i mogli czerpać z tego jak najlepsze owoce.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

Panie Boże, Ty chcesz, abyśmy, świadczyli o Tobie naszym życiem, usłysz nas i uzdolnij do miłowania Ciebie ponad wszystko. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.