loading

Przez Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Pana i Zbawiciela, przedstawmy Bogu Ojcu nasze pokorne prośby:

1. Za wszystkich uczniów Chrystusa, aby nie ulegali pokusie pychy i wywyższania się nad innych, ale by żywa świadomość własnej słabości i grzeszności prowadziła każdego do pokornego stawania w prawdzie o sobie przed Bogiem i bliźnimi.

2. Za rządzących państwami, aby pozwolili się oświecać nauce Ewangelii i zrozumieli, że prawdziwe, trwałe szczęście i dobrobyt buduje się, żyjąc w wierności Prawu Bożemu.

3. Za misjonarzy rozproszonych po całym świecie, aby nieustannie umacniani darami Ducha Świętego prowadzili do zbawienia wszystkich, do których głoszą dobrą nowinę.

4. Za osoby doświadczające cierpienia, chore, słabe, pokrzywdzone, opuszczone, aby wpatrując się w chwalebny Krzyż Chrystusa, łączyły się w swoim bólu z Chrystusem, ofiarując go za wszystkich, do których nie dotarło jeszcze światło Ewangelii.

5. Za umierających, aby w wierze powierzali się Bogu jako miłującemu Ojcu i w ten sposób otrzymali ukojenie, i w pogodzie ducha przygotowywali się na spotkanie z Panem w wieczności.

6. Za nas obecnych na tej Eucharystii, aby nasza modlitwa stawała się coraz bardziej szczerą i żarliwą prośbą o Boże miłosierdzie i prowadziła nas do doświadczenia Jego miłości.

Sprawiedliwy Boże, Ty przenikasz nasze serca i sumienia oraz zapewniasz, że ufna modlitwa pokornego przenika niebiosa, spójrz na nas, skruszonych grzeszników, i daj nam łaskę ufnego zawierzenia Twojemu miłosierdziu, abyśmy doświadczyli Twego usprawiedliwienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.