loading

32 tydzień zwykły

Stojąc w najgłębszej pokorze przed Bogiem, który nas poucza i obdarza mądrością, przedstawmy nasze błagania:

1. Za biskupów i prezbiterów, aby prowadząc wiernych drogami Boga i Jego mądrości, pobudzali dzieci Kościoła do czujności i poszukiwania wiecznych wartości.

2. Za rządzących państwami, by otwierali swoje serca na światło Ducha Świętego i kierowali się dobrem powierzonych im obywateli.

3. Za rodziny, aby były bezpiecznym miejscem wzrastania w wierze młodych pokoleń oraz drogowskazem w poszukiwaniu Boga będącego odwieczną tęsknotą serc ludzkich.

4. Za niewierzących i poszukujących sensu życia, aby najgłębsze pragnienie poznania prawdy o sobie doprowadziło ich do światła wiary.

5. Za zmarłych żyjących na ziemi nadzieją zmartwychwstania, aby dostąpili wprowadzenia do niebieskiej chwały.

6. Za nas samych, abyśmy nie poddawali się uśpieniu ducha i byli zawsze gotowi na przyjście naszego Niebieskiego Oblubieńca – Jezusa Chrystusa.

Panie Boże, który jesteś naszą pomocą i napełniasz obficie nasze dusze, wejrzyj na pokorne modlitwy Twoich wyznawców i udziel nam potrzebnych łask, byśmy mogli wielbić Cię na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.