loading

33 tydzień zwykły DP

Do Boga, źródła wszelkiego dobra, zanieśmy nasze pokorne prośby, wierząc niezłomnie, że z Jego pomocą wypełnimy wszystko, czego od nas oczekuje i co pomoże nam być świętymi.
     Wysłuchaj, Panie, wołania swoich dzieci.
1. Błogosław, Boże, Ojcu Świętemu i wszystkim pasterzom Twojego Kościoła, aby podejmowana przez nich działalność zbawcza przyniosła jak najpiękniejsze owoce w życiu wiernych.
     Wysłuchaj, Panie, wołania swoich dzieci.
2. Spraw, Panie, aby ci, którzy prześladują Twój Kościół, opamiętali się, zaniechali walki z Tobą i gorliwie budowali królestwo Boże w ludzkich sercach.
     Wysłuchaj, Panie, wołania swoich dzieci.
3. Przemień, Boże, serca sprawujących władzę państwową w naszej Ojczyźnie i w innych krajach, aby stali się oni Twymi współpracownikami w dziele przywracania Twego ładu i porządku na ziemi.
     Wysłuchaj, Panie, wołania swoich dzieci.
4. Pomóż, Boże, wszystkim trwającym w mrokach śmierci duchowej, aby dzięki Twej łasce nawrócili się i przemierzali swoją drogę w światłości życia.
     Wysłuchaj, Panie, wołania swoich dzieci.
5. Przebacz, Ojcze bogaty w miłosierdzie, naszym bliskim zmarłym ich winy i pozwól im dostąpić szczęśliwości wiecznej.
     Wysłuchaj, Panie, wołania swoich dzieci.
6. Ześlij na nas, Ojcze, który jesteś w niebie, dar Twego Ducha, abyśmy przez Niego kierowani stale wzrastali ku pełni życia chrześcijańskiego.
     Wysłuchaj, Panie, wołania swoich dzieci.
Wysławiamy Cię, Boże, chwalimy Twoje Imię i prosimy, abyś wysłuchał modlitwę, którą zanosimy do Ciebie i rozradował nasze serca widokiem owoców otrzymanej od Ciebie łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.