loading

34 tydzień zwykły

Do Boga Ojca, który pragnie, abyśmy mieli udział w królowaniu Jezusa Chrystusa, wołajmy w potrzebach Kościoła świętego:

     Panie, umocnij naszą wiarę!

1. Prosimy Cię za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby przez głoszenie Ewangelii i przykład własnego życia wskazywali wszystkim wiernym drogę do życia wiecznego.

     Panie, umocnij naszą wiarę!

2. Prosimy Cię za sprawujących władzę, aby kierując się prawdą i miłością, sumiennie wykonywali powierzone im zadania.

     Panie, umocnij naszą wiarę!

3. Prosimy Cię za prześladowanych, aby wierni krzyżowi z radością wyznawali, że tylko Jezus jest Panem i w ten sposób przyczyniali się do nawrócenia swoich prześladowców.

     Panie, umocnij naszą wiarę!

4. Prosimy Cię za zrozpaczonych oraz tych, którzy utracili wiarę w możliwość uzyskania przebaczenia, aby spotkali ludzi, którzy przywrócą im sens życia i pomogą doświadczyć dobroci i miłości Boga.

     Panie, umocnij naszą wiarę!

5. Prosimy Cię za zmarłych, aby zostali obdarzeni życiem wiecznym obiecanym im przy chrzcie świętym.

     Panie, umocnij naszą wiarę!

6. Prosimy Cię za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy korzystając z owoców odkupienia, nie skupiali się na codziennych troskach, ale rozpoznawali znaki czasu i przez nasze działania przyczyniali się do rozwoju Twojego wiecznego królestwa.

     Panie, umocnij naszą wiarę!

Miłosierny Boże, przyjmij i wysłuchaj modlitwy Twojego ludu, aby nieustannie głosił Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.