loading

5 TYDZIEŃ W CIĄGU ROKU

Wierząc w ojcowską miłość naszego Boga,
z dziecięcą ufnością zanieśmy do Niego nasze
modlitwy:

1. Ojcze niebieski, daj Ojcu świętemu, biskupom
i prezbiterom serce dobrego
pasterza. Niech każdego dnia, z odnowioną
gorliwością i wzrastając w wierze,
podejmują zadania, które zlecił im Jezus,
i oddają życie za powierzone im wspólnoty.

2. Wejrzyj, Panie, na cierpienie naszych
braci prześladowanych za wiarę. Umacniaj
ich mocą swego Ducha, aby przez
męstwo i cierpliwą miłość byli wierni
Tobie do końca, a krew współczesnych
męczenników niech stanie się zasiewem
nowych chrześcijan.

3. Oddajemy Tobie, Boże, rządzących i polityków.
Uzdolnij ich do szukania jedności
i dialogu, by mogli służyć narodom
w prawdzie i razem zabiegać o wspólne
dobro ludzkości.

4. Spraw, Panie, aby uchodźcy oraz ludzie,
którzy w wyniku wojen i klęsk żywiołowych
stracili bliskich i dom, otrzymali
potrzebne wsparcie. Wzbudzaj, Panie,
ludzi dobrej woli, którzy dotrą do nich
z potrzebną pomocą.

5. Zawierzamy, Boże, Twojej dobroci tegorocznych
maturzystów i wszystkich
podejmujących obecnie ważne życiowe
decyzje. Udzielaj im światła Twojego
Ducha i umiejętności rozeznawania, aby
z odwagą szukali własnej drogi życia
i chcieli nią podążać, doświadczając pokoju
i radości.

6. Wejrzyj, Ojcze, z miłością na naszą wspólnotę
eucharystyczną. Niech łaska udziału
w ofierze Jezusa przemienia nas w Niego
i uzdalnia do życia dla Twojej chwały
i zbawienia braci.

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy za wszystko,
co nam dajesz. W Twojej dobroci wysłuchaj
naszą modlitwę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.