loading

5 TYDZIEŃ WIELKANOCY

Do naszego Ojca w niebie zanieśmy pokorne błagania w potrzebach całego Kościoła:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Módlmy się za wszystkich członków Kościoła, aby wzrastała nie tylko ich liczba, ale także wiara i świętość.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Módlmy się za biskupów, kapłanów i diakonów, aby umacniając i zachęcając wiernych do wytrwania w wierze, byli świadkami Boga, który działa, w nich i przez nich.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Módlmy się za rodziny, aby przez wzajemną miłość, zgodę i szacunek przyczyniali się do wzrostu królestwa Bożego na ziemi.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Módlmy się za dzieci, które po raz pierwszy przystępują do stołu Eucharystii i sakramentu pokuty, aby całym swoim życiem przylgnęły do Chrystusa i nigdy nie oddaliły się od Jego miłości.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Módlmy się za zmarłych, aby osiągnęli radość przebywania w niebie z Bogiem, który otrze każdą łzę z ich oczu.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy będąc uczniami Jezusa, miłowali się wzajemnie, czyniąc świat lepszym i piękniejszym.
Wysłuchaj nas, Panie.
Ojcze, który swoją łaską i miłością czynisz wszystko nowe, wysłuchaj naszych próśb. Udziel tego, co jest nam potrzebne, a o co nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego.