loading

6 tydzień Wielkanocy

Radując się spotkaniem z Bogiem, zanośmy do Niego pragnienia naszych serc:

1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby ich doświadczenie spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym umacniało wiarę wierzących w Chrystusa.

2. Módlmy się za wszystkie wspólnoty w Kościele, aby przez swoją modlitwę i zaangażowanie stawały się dla nas przykładem słuchania słowa Bożego i życia ewangelicznego.

3. Módlmy się za ludzi młodych przystępujących do egzaminu dojrzałości, aby dzięki pomocy Ducha Świętego odkryli swoje prawdziwe powołanie.

4. Módlmy się za polskie rodziny, aby silne wiarą budowały swoją przyszłość opartą na wierności Bogu i były otwarte na potrzeby bliźnich, niosąc im pomoc.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg przebaczył im grzechy i obdarzył chwałą nieba.

6.Módlmy się za nas samych, abyśmy oczekując zesłania Ducha Świętego, uważnie słuchali Jego natchnień i przyjęli Jego dary.

Wszechmogący Boże, obdarz nas łaską pokornego słuchania Twojego słowa i wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.