loading

6 tydzień Wielkanocy DP

Po zmartwychwstaniu Chrystusa słowo Boże rozszerzało się i przyczyniało do wzrostu wspólnoty Jego uczniów. Ufając, że również dziś wiara rozwija się dzięki słuchaniu słowa i przyjęciu go, wołajmy wspólnie do naszego Ojca w niebie:

     Zmiłuj się nad nami, Panie, nasza Obrono i Nadziejo.

1. Boże Ojcze, prosimy Cię za Kościół na całej ziemi, aby otwarty na działanie Ducha Świętego prowadził wszystkich ludzi do zbawienia.

     Zmiłuj się nad nami, Panie, nasza Obrono i Nadziejo.

2. Boże Ojcze, prosimy Cię za ludzi cierpiących na duszy i ciele, aby jednoczyli swój ból z cierpieniami Chrystusa i w ten sposób przyczyniali się do zbawienia wszystkich ludzi.

     Zmiłuj się nad nami, Panie, nasza Obrono i Nadziejo.

3. Boże Ojcze, prosimy Cię za ludzi nauki i sztuki, aby wykonywane przez nich dzieła i podejmowane prace naukowe przyczyniały się do duchowego wzrostu ludzkości oraz umacniania wzajemnych relacji międzyludzkich.

     Zmiłuj się nad nami, Panie, nasza Obrono i Nadziejo.

4. Boże Ojcze, prosimy Cię za cierpiących w czyśćcu, aby jak najszybciej dostąpili łaski oglądania Ciebie twarzą w twarz.

     Zmiłuj się nad nami, Panie, nasza Obrono i Nadziejo.

5. Boże Ojcze, prosimy Cię za nas samych, abyśmy, stając w prawdzie wobec Boga i ludzi, pomagali innym być uważnymi na działanie Ducha Świętego.

     Zmiłuj się nad nami, Panie, nasza Obrono i Nadziejo.

Wszechmogący Boże, wejrzyj na nas, Twoje dzieci, i wysłuchaj naszego wołania, abyśmy, postępując drogą Twoich przykazań, osiągnęli wieczną chwałę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.