loading

7 tydzień zwykły DP

Do miłosiernego Boga zanieśmy nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, który w wielu miejscach świata doświadcza prześladowania, aby z mocą i odwagą niezłomnie trwał przy nauce Jezusa Chrystusa.

2. Módlmy się za pracowników Kongregacji Ewangelizacji Narodów, aby, udzielając potrzebnego wsparcia misjonarzom na całym świecie, przyczyniali się do szerzenia królestwa Bożego w świecie.

3. Módlmy się za rządzących, aby dążyli do jedności i pokoju między zwaśnionymi państwami i narodami.

4. Módlmy się za przewlekle chorych i ich opiekunów, aby z cierpliwością służyli im, ofiarując swój trud za zbawienie świata.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy odeszli do Pana bez pojednania ze swoimi bliskimi, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojej chwały.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z radością służyli pomocą wszystkim potrzebującym.

Dobry Boże, niech nasze modlitwy dotrą do
Ciebie i zostaną wysłuchane. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Amen.