loading

DNI PO OBJAWIENIU PAŃSKIM

Wysławiając Boga za Jego dzieło zbawienia,
przedstawmy Mu intencje, jakie On sam
wzbudza w naszych sercach:

1. Módlmy się o umocnienie i potrzebne
łaski dla misjonarzy, aby wsparci Bożą
mocą, niestrudzenie głosili orędzie Miłosiernej
Miłości tym, do których są posłani.

2. Módlmy się za diakonów, którzy w tym
roku otrzymają święcenia prezbiteratu,
aby z gorliwością podejmowali wszystkie
łaski tego czasu i, przez wierność,
wzrastali w miłości do Jezusa i Kościoła.

3. Módlmy się za osoby sprawujące władzę,
aby w duchu służby i odpowiedzialności
podejmowały swoje obowiązki, starając
się zawsze o dobro powierzonych
im osób.

4. Módlmy się za kraje cierpiące niedostatek,
dotknięte klęskami żywiołowymi
i skrajnym ubóstwem, aby otrzymały
potrzebną pomoc i mogły zapewnić swoim
mieszkańcom godne warunki życia.

5. Módlmy się za osoby żyjące w lęku, dotknięte
depresją i rozpaczą, by światło
Miłości Bożej objawione w Dzieciątku
Jezus rozświetliło ich serca nadzieją,
przynosząc pokój i radość.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną,
byśmy przyjmując dar Syna
Bożego, Jego mocą kochali wszystkich,
wśród których żyjemy.

Boże, Ty przez Wcielenie Twojego Syna objawiłeś
nam swoją ojcowską miłość, wysłuchaj
modlitwy, które zanosimy w imię Jezusa.
Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki
wieków. Amen.

jest