loading

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Wielbiąc Boga Ojca za dar Wcielonego Słowa, przedstawmy mu nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wpatrzeni w tajemnicę Wcielonego Słowa Bożego z wiarą i radością głosili ją światu.

2. Módlmy się za narody będące w stanie konfliktu, aby pokój, który Chrystus przynosi na świat wraz ze swoim narodzeniem, prowadził do trwałej zgody między zwaśnionymi stronami.

3. Módlmy się za wszystkich, których Pan zaprasza, aby naśladowali Go bardziej z bliska w życiu kapłańskim i zakonnym, aby z radością i wielkodusznie odpowiedzieli na to zaproszenie.

4. Módlmy się za ludzi samotnych, starszych, opuszczonych, aby mogli w tym czasie doświadczyć bliskości i miłości drugiego człowieka.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli jak najszybciej oglądać Boga twarzą w twarz.

6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy potrafili swym życiem świadczyć o tym, w co wierzymy.

Boże, Ty sprawiłeś, że gdy nadeszła pełnia czasu, Twój Jednorodzony Syn przyszedł na świat w ludzkiej postaci. Niech Jego narodzenie otwiera wszystkich na Twoje dary, którymi pragniesz nas napełniać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

jest