loading

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Jezu Mistrzu Drogo, Prawdo i Życie,
zmiłuj się nad nami.
Maryjo, Królowo Apostołów,
módl się za nami.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.
Błogosławieni Jakubie i Tymoteuszu,
módlcie się za nami.
Od grzechu każdego,
wybaw nas, Panie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…

Oto ja, Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…

A Słowo stało się Ciałem.
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy Wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Albo:

P. Módlmy się: Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało. Spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W okresie Wielkanocy

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Módlmy się: Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Wielbię Cię, mój Boże, i kocham z całego serca. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś, uczyniłeś chrześcijaninem i zachowałeś tego dnia. Przebacz mi przewinienia, które dziś popełniłem, a przyjmij to, co uczyniłem dobrego. Strzeż mnie w czasie spoczynku i zachowaj od niebezpieczeństw. Niech Twoja łaska będzie zawsze ze mną i z moimi bliskimi. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka, Panno Maryjo.

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Za konających

Święty Józefie, przybrany ojcze Jezusa Chrystusa, prawdziwy Oblubieńcu Maryi Panny, módl się za nami i za konającymi tej nocy.

Rachunek sumienia

Akt żalu:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

P.Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Albo:

P. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W.Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
P.Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
W.I daj nam swoje zbawienie.
P.Niech się zmiłuje…

Albo:

P. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
W.Zmiłuj się nad nami.
P.Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Niech się zmiłuje…

Albo:

P. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Panie, Synu Jednorodzony Ojca przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Niech się zmiłuje…

Albo:

P. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Niech się zmiłuje…

 

Jezu, Maryjo i Józefie Święty,
Wam oddaję serce i duszę moją.
Jezu, Maryjo i Józefie Święty,
bądźcie przy mnie w ostatniej chwili mego zgonu.
Jezu, Maryjo i Józefie Święty,
niech umrę w pokoju w Waszej obecności.

 

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie:
Panie, wysłuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
na głos mojego błagania!
Jeśli będziesz zważał na me winy, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty przebaczasz grzechy,
aby Ci służono w bojaźni.
Oczekuję Pana,
czekam na Niego,
pokładam nadzieję w Jego słowie.
Wyczekuję Pana
bardziej niż straże poranka.
Bardziej niż straże poranka
niech Izrael oczekuje Pana.
Bo u Pana jest łaska
i obfite u Niego odkupienie.
To On odkupi Izraela
ze wszystkich jego przewinień.

 

Udając się na spoczynek, odmawia się koronkę:

Maryjo, Dziewico, Matko Jezusa,
uczyń nas świętymi.

Zdrowaś Maryjo (trzy razy).

Modlitwy codzienne

Comments are disabled.