loading

Msza św. z ludem – przebieg celebracji: liturgia eucharystyczna i obrzędy zakończenia

Po zakończeniu liturgii słowa rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Przygotowaniu darów może towarzyszyć odpowiedni śpiew, podczas którego diakon lub akolita czy inny posługujący przygotowuje ołtarz, umieszczając na nim korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i mszał. Czynności tych nie należy rozpoczynać przed zakończeniem modlitwy powszechnej. Natomiast „jest wskazane, aby udział wiernych uwidocznił się przez złożenie czy to chleba i wina do sprawowania Eucharystii, czy też innych darów na potrzeby Kościoła i ubogich” (OWMR 140). W procesji z darami należy przynosić dary, które wyrażają duchową ofiarę człowieka. Dary przynoszone do ołtarza kapłan może przyjmować przez akolitę lub innego posługującego. Chleb i wino wręcza się przewodniczącemu liturgii i należy je nieść na końcu procesji, jeśli są w niej niesione także dary na potrzeby ubogich lub kościoła. Dary materialne – pieniężne należy zbierać tylko w czasie przygotowania darów. Nie należy tego obrzędu przyśpieszać – rozpoczynać przed przygotowaniem ołtarza, ani też przedłużać na czas trwania modlitwy eucharystycznej. Stąd też może być konieczne wyznaczenie do tej funkcji większej liczby osób.
      Przed prefacją, nigdy zaś w czasie samej prefacji, kapłan w krótkich słowach może wprowadzić wiernych do Modlitwy eucharystycznej. W czasie odmawiania Modlitwy eucharystycznej diakon stoi w pobliżu kapłana przewodniczącego i usługuje mu przy kielichu i mszale. Między innymi podnosząc patenę z Hostią podczas doksologii kończącej Modlitwę eucharystyczną.
      Do funkcji diakona należy również wypowiadanie wezwań m.in. przy obrzędzie pokoju, podczas którego wzywa wiernych do przekazania sobie znaku pokoju. Sam przyjmuje ten znak od kapłana przewodniczącego Eucharystii i może przekazać go innym usługującym, stojąc w pobliżu. Po Komunii kapłana diakon przyjmuje od niego komunię pod dwiema postaciami i następnie pomaga w rozdzielaniu Komunii św. wiernym. Tę funkcję może spełniać również ustanowiony akolita, który jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. Akolita może również trzymać kielich, jeśli Komunia św. jest udzielana pod
dwiema postaciami.
      Diakon dokonuje również puryfikacji, czyli oczyszczenia naczyń po Komunii św. Jeśli czynność tę wykonuje akolita, to powinien to robić na kredensie, na który należy przenieść kielich i patenę po zakończeniu obrzędu komunii. Jeśli naczynia zostaną przeniesione na kredens, puryfikacji można dokonać również po zakończeniu celebracji.
      Po modlitwie po komunii kapłan przewodniczący lub diakon mogą podać ludowi krótkie ogłoszenia. Następnie kapłan udziela błogosławieństwa, po którym diakon wypowiada wezwanie skierowane do zgromadzonego ludu: Idźcie w pokoju Chrystusa.
      Po zakończeniu Mszy św. akolita i inni usługujący razem z diakonem i kapłanem przewodniczącym liturgii wracają procesjonalnie do zakrystii.

Katecheza liturgiczna

Comments are disabled.