loading

„Aby słowo Boże było coraz bardziej czczone, znane i rozpowszechniane” (Misericordia et misera, 7). Tymi słowami na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia papież Franciszek zachęcał Kościół, aby coraz bardziej w centrum swojego życia i działań duszpasterskich stawiał Pismo Święte. Zresztą słowo Boże ma w sobie ten „dynamizm” i ten „potencjał, którego nie możemy przewidzieć” (Evangelii gaudium, 20, 22). Jest ono w stanie tak przemówić do serca człowieka, aby pozwolić mu odkryć i spotkać miłosierną miłość Boga (por. Evangelii gaudium, 128). Dlatego Ojciec Święty w liście apostolskim na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia wyraził życzenie, aby „każda wspólnota w jedną niedzielę roku liturgicznego mogła ponowić zaangażowanie w rozpowszechnianie, poznawanie i pogłębioną znajomość Pisma Świętego: jedna niedziela w całości poświęcona słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem” (Misericordia et misera, 7).
     Na całym świecie już od lat, przy ogromnym odzewie wiernych, organizuje się spotkania z Biblią: „Stało się [to] już powszechną praktyką stosowaną codziennie. W Kościołach lokalnych istnieje bogactwo inicjatyw, które pozwalają wierzącym na coraz większy dostęp do Pisma Świętego, tak że czują oni wdzięczność za ten wielki dar, są zaangażowani, aby żyć nim w codzienności, i odpowiedzialni, aby świadczyć o nim harmonijnym oraz spójnym życiem” (Aperuit illis, 2). Do papieża Franciszka docierało wiele próśb, aby cały Kościół, wraz ze
swoim bogactwem lokalnych tradycji oraz inicjatyw, mógł kroczyć razem w „jedności
zamiarów”. Odpowiadając na te prośby, papież Franciszek listem apostolskim Aperuit illis ustanowił w życiu całego Kościoła jedną niedzielę roku liturgicznego w całości poświęconą Pismu Świętemu: to Niedziela Słowa Bożego. Każdego roku będzie ona
obchodzona w 3 niedzielę zwykłą i będzie poświęcona „celebracji, refleksji oraz krzewieniu słowa Bożego” (Aperuit illis, 3).
     Nie przez przypadek Ojciec Święty podpisał ten list w dniu 30 września 2019 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Hieronima. W tym dniu rozpoczęły się bowiem obchody 1600. rocznicy śmierci tego ważnego tłumacza i komentatora Pisma Świętego, któremu zawdzięczamy prawdę wyrażoną w słowach: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.
     Pismo Święte od zawsze jest mostem dialogu i miejscem ważnego spotkania z innymi wyznaniami chrześcijańskimi oraz z innymi religiami. Nie bez znaczenia z tego punktu widzenia jest więc fakt, że Niedziela Słowa Bożego przypada w okresie, w którym Kościół celebruje Dzień Dialogu z Żydami oraz Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, co nadaje jej wielką wartość ekumeniczną oraz jednoczącą (zob. Aperuit illis, 3). Co więcej, Ewangelia tej niedzieli, we wszystkich trzech cyklach liturgicznych, mówi o początku działalności publicznej i głoszenia przez Jezusa – Słowo, które stało się Ciałem (por. J 1, 14).
     Każda rzeczywistość Kościoła lokalnego powinna znaleźć najbardziej dostosowane i skuteczne formy jak najlepszego przeżywania tej niedzieli, sprawiając, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14)” (Aperuit illis, 15).

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji
(ze wstępu do książki NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO.
Pomoc liturgiczno-duszpasterska
,
Częstochowa 2020)

Rok liturgiczny

Comments are disabled.

jest