loading

14 :: Akt pokuty

FORMA CZWARTA
OBRZĘD POŚWIĘCENIA WODY I POKROPIENIA WIERNYCH

1.

Obrzęd poświęcenia wody i pokropienia nią wiernych może się odbywać we wszystkich kościołach i kaplicach podczas każdej Mszy niedzielnej, choćby była odprawiana w sobotę wieczorem.
Obrzęd ten zastępuje akt pokuty przewidziany na początku Mszy.

2.

Śpiew na wejście wykonuje się jak zwykle. Po ukończeniu śpiewu na wejście kapłan i wierni, stojąc, żegnają się, gdy kapłan mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

Potem kapłan zwraca się do ludu i rozkładając ręce, pozdrawia go, mówiąc:

Miłość Boga Ojca, laska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Wszyscy odpowiadają:

I z duchem twoim.

Można użyć innego pozdrowienia. Po pozdrowieniu wiernych kapłan, stojąc przy krześle i mając przed sobą naczynie z wodą, która ma być poświęcona, zwrócony do ludu zachęca go do modlitwy słowami niżej podanymi lub podobnymi:

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy.

Po krótkiej ciszy celebrans, trzymając ręce złożone, mówi:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego, prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego, W. Amen.

Albo:

Panie, Boże wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia ciała i duszy. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana. Spraw, Boże, w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego, W. Amen.

Zamiast tej modlitwy w Okresie Wielkanocnym można odmówić następującą:

Panie, Boże wszechmogący, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu, który wspomina wspaniale dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia i pobłogosław tę wodę. Stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia: przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego, W. Amen.
3.

Jeżeli miejscowe zwyczaje lub tradycja zalecają zachować przy poświęceniu wody obrzęd zmieszania jej z solą, kapłan błogosławi sól, mówiąc:

Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, w swojej ojcowskiej dobroci pobłogosław tę sól. Ty kazałeś prorokowi Elizeuszowi wrzucić sól do wody, aby oczyszczona woda mogła służyć życiu. Prosimy Cię, Panie, spraw, niech wszędzie tam, gdzie padną krople tej poświęconej wody, ustaną napaści szatana i niech nas zawsze strzeże obecność Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego, W. Amen.

Kapłan wrzuca sól do wody, nic nie mówiąc.

4.

Kapłan bierze kropidło, kropi siebie i usługujących, następnie duchowieństwo i lud. Jeżeli trzeba, przechodzi przez kościół. W tym czasie wykonuje się odpowiedni śpiew.

POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

Psalm 51(50), 3-5, 11

Antyfona: Pokrop mnie, Panie, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Antyfona: Pokrop mnie, Panie, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Antyfona: Pokrop mnie, Panie, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

W OKRESIE WIELKANOCNYM

Psalm 107(106), 1-2. 21-22

Antyfona: Zostaliśmy obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Alleluja.

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.

Tak niech mówią odkupieni przez Pana, *
których wybawił z rąk przeciwnika.

Antyfona: Zostaliśmy obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Alleluja.

Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

Niech składają dziękczynne ofiary, *
niech sławią z radością Jego dzieła.

Antyfona: Zostaliśmy obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Alleluja.

5.

Kapłan wraca do krzesła i gdy śpiew się skończy, zwrócony do ludu, trzymając ręce złożone, mówi:

Niech Bóg wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej Ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej, W. Amen.

6.

Następnie śpiewa się lub odmawia hymn Chwała na wysokości, gdy jest przewidziany. W Adwencie i Wielkim Poście następuje bezpośrednio kolekta.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY