loading

Modlitwa eucharystyczna :: 3

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:

GC
Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, * bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, * mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko * oraz nieustannie gromadzisz lud swój, * aby na całej ziemi * składał Tobie ofiarę czystą.
WSPOMNIENIE TAJEMNICY DNIA

W NIEDZIELE:

Odmawia się w niedziele, w które nie wypada inne wspomnienie

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, * w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał * i zesłał na Apostołów Ducha Świętego,

W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO I PRZEZ OKTAWĘ:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień, * (w której) w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela,

W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony * równy Tobie w wiecznej chwale, * ukazał się nam jako prawdziwy człowiek,

W CZASIE MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, został za nas wydany,

OD MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień, * Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Twój Syn Jednorodzony, * wyniósł do chwały po Twojej prawicy * zjednoczoną ze sobą ludzką naturę.

W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy * w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów * pod postacią ognistych języków.

W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony, Światłość ze Światłości, * został przedstawiony w świątyni.

W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony przyjął ciało z Maryi Dziewicy * i stał się człowiekiem.

W ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

W ROCZNICĘ KONSEKRACJI WŁASNEGO KOŚCIOŁA:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, * w którym przyjąłeś ją na własność * i napełniłeś swoją obecnością * i napełniłeś swoją obecnością.

W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień * narodzenia świętego Jana Chrzciciela, * który przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została wzięta do nieba Niepokalana Dziewica, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

W UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego * Najświętsza Maryja Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa.

W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH:

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * poświęcony pamięci wszystkich Świętych, * którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa * i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale.
Kapłan składa ręce i trzymając je nad wyciągnięte nad darami, mówi:

WK Pokornie błagamy Cię, Boże, * uświęć mocą Twojego Ducha te dary, * które przynieśliśmy Tobie,

składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc:

aby się stały Ciałem i Krwią * Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

Składa ręce

który nam nakazał spełniać to misterium.

W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie

On bowiem tej nocy, której był wydany,

Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc :

lekko się pochyla.
BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka. Następnie mówi

Podobnie po wieczerzy

Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

wziął kielich * i dzięki Tobie składając, błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:

lekko się pochyla
BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka. Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji:
AKLAMACJA PIERWSZA

GC. Oto wielka tajemnica wiary.

Lud odpowiada

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

AKLAMACJA DRUGA

GC. Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Lud odpowiada

Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale

AKLAMACJA TRZECIA

GC. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Lud odpowiada

Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

AKLAMACJA CZWARTA

GC. Tajemnica wiary.

Lud odpowiada

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

Następnie z rozłożonymi rękami kapłan mówi:

WK Wspominając, Boże, * zbawczą mękę Twojego Syna, * jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, * oraz czekając na powtórne Jego przyjście, * składamy Ci wśród dziękczynnych modłów * tę żywą i świętą Ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła * i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. * Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna * i napełnieni Duchem Świętym, * stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1K Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, * abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, * przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, * ze świętymi Apostołami i Męczennikami, * (ze świętym N.)

Wymienia się imię świętego z dnia lub patrona.

i wszystkimi Świętymi, * którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2K

Prosimy Cię, Boże, * aby ta Ofiara naszego pojednania z Tobą * sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. * Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół * pielgrzymujący na ziemi; * a więc Twojego sługę, naszego Papieża N., * naszego Biskupa N., wszystkich biskupów świata, duchowieństwo * i cały lud odkupiony.
___________________

OD MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ

Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, * udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów.

W MSZY PRZY UDZIELANIU CHRZTU

Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonych, * którzy dzisiaj przez chrzest (i bierzmowanie) * zostali włączeni do Twojego ludu * aby z wiarą i odwagą * szli za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem.

W MSZY PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA

Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś przez chrzest * i umocniłeś darem Ducha Świętego, * i zachowaj w nich swoją łaskę.

W MSZY ZA NOWOŻEŃCÓW

Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach N. i N. * Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin, * (pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i) * w swojej dobroci obdarz ich długim życiem.

Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, * którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. * W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, * zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci * rozproszone po całym świecie.
Przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry * oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą,

Składa ręce

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Jeżeli tej Modlitwy eucharystycznej używa się w Mszach ofiarowanych za zmarłych, można ostatnią część modlitwy wstawienniczej zmienić następująco:

Pamiętaj o Twoim słudze N., * którego (Twojej służebnicy N., którą) (dzisiaj) z tego świata wezwałeś do siebie. * Spraw, aby ten, który (ta, która) przez chrzest * został(a) włączony(a) w śmierć Twojego Syna, * miał(a) również udział w Jego zmartwychwstaniu, * gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi * i upodobni nasze ciało, podległe zniszczeniu, * do swojego ciała uwielbionego. * Przyjmij również do swojego Królestwa * naszych zmarłych braci i siostry * oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, * gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, * bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, * przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni * i chwalić Cię będziemy bez końca

Składa ręce

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

kapłan bierze patenę z hostią i kielich i, podnosząc je, mówi:

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Lud odpowiada:

Amen.

Gdy lud odpowie: Amen , kapłan stawia patenę i kielich na ołtarzu.