loading

2020.04.09 – Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

CIAŁO ZA NAS WYDANE I KREW ZA NAS PRZELANA OBECNE W EUCHARYSTII

Rozpoczynamy obchód Świętego Triduum Paschalnego uobecniającego największe tajemnice naszej wiary.

     
Dziś jednoczymy się z Apostołami zebranymi wokół Chrystusa w Wieczerniku na Ostatniej Wieczerzy. Pascha Pierwszego Przymierza przygotowywała Nową Paschę. Dokona się ona w sposób krwawy jutro, a w sposób chwalebny w Świętą Noc Zmartwychwstania.

     
Podczas Ostatniej Wieczerzy Paschalnej Chrystus ustanowił obrzęd, w którym uobecnia się Jego zbawcza ofiara. Dla Izraelitów Pascha była uobecnieniem Wyjścia, wyzwolenia z niewoli egipskiej, wymownego znaku
opieki Boga nad Wybranym Ludem. Eucharystia jest dla nas uobecnieniem Nowej Paschy. Wyjścia z niewoli grzechu przez zbawczą śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie.

     
Święty Jan mówi o umyciu nóg – znaku pokornej miłości Mistrza i wezwaniu, by naśladować Jego pokorną służbę. O Chlebie życia jako niezbędnym pokarmie uczniów w jego Ewangelii Chrystus mówił wcześniej. W synagodze w Kafarnaum, po cudownym rozmnożeniu chlebów.

     
Pierwsze czytanie przypomina Paschę Pierwszego Przymierza. Ofiarę baranka i ucztę przed Wyjściem. Barankiem Paschalnym Nowego Przymierza jest Wcielony Syn Boży. On daje nam swoje Ciało i Krew jako Pokarm
i Napój na drogę – wyjście z niewoli grzechu i podążanie do domu Ojca.

     
Święty Paweł przekazuje Koryntianom i nam wszystkim najstarszy opis ustanowienia Eucharystii. Ciało za
nas wydane i Krew za nas przelana, które trzeba przyjmować godnie i owocnie. Każde sprawowanie ustanowionego podczas Ostatniej Wieczerzy obrzędu jest uobecnieniem śmierci Pańskiej. Ma trwać do Jego powtórnego przyjścia. Korzystajmy z niego.


o. Tomasz Dąbek, benedyktyn


Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym, kiedy celebruje się mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Rozpoczyna się ono wieczorną Mszą św. w Wielki Czwartek, a kończy II nieszporami w Niedzielę Wielkanocną.

     
Celebrujemy w tym czasie trzy Chrystusowe tajemnice: cierpienia i śmierci (poprzedzonych pożegnalną ucztą i zarazem antycypacją ofiary krzyżowej); spoczynku w grobie, powstania z martwych. (…) Uczestnictwo w liturgii największych tajemnic ludzkiego Odkupienia jest nie tylko rozpamiętywaniem najistotniejszych wydarzeń historii zbawienia, lecz także czerpaniem z nich łaski Bożej, pozwalającej chrześcijanom stawać się świadkami tamtych wydarzeń. (…) Jest to udział w misterium, czyli niewidzialnej i zbawczej rzeczywistości Bożej, dzięki której wierni uczestniczą w życiu samego Boga. Dzięki sprawowanym wówczas celebracjom liturgicznym lud Boży jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem. (…) Triduum nie stanowi
przygotowania do świętowania Niedzieli Zmartwychwstania, lecz samo w sobie stanowi już obchód uroczystości Paschy. (…) Przez te tajemnice zbawienia Chrystus pokazuje, że w misterium paschalnym – które utrwalone zostało w liturgii – przychodzi do wiernych królestwo Boże. (…)

     
Obrzędy liturgii Triduum Sacrum są bardzo bogate w treści, dokonują się w nich najważniejsze tajemnice wiary. Z nich, jak ze źródła, wierni mają czerpać prawdziwie chrześcijańskiego ducha. Stąd do
świadomego i owocnego przeżywania tych tajemnic przygotowuje czas Wielkiego Postu – uczestnictwo we Mszy św. (także w dni powszednie), odprawianie rekolekcji i przeżywanie celebracji pokutnych z przystępowaniem do sakramentu pokuty i pojednania, udział w nabożeństwach właściwych temu okresowi: w Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach. (…)

     
Zachętę do uczestnictwa w celebracji liturgii tych wyjątkowych zbawczych wydarzeń może stanowić pewność, że dokonujące się w tym czasie tajemnice przekonują do miłości, która była i jest najważniejsza: „Jezus wiedział, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. A ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do końca” (J 13, 1). Doświadczywszy tej miłości dzięki celebracjom liturgicznym, można urzeczywistniać ją na co dzień.

ks. Paweł Maciaszek,
W bliskości Boga. Jak żyć liturgią?,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s. 58-60.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl