loading

2020.09.06 – 23 NIEDZIELA ZWYKŁA

JEDNOŚĆ SERC I DUCHA

Przez dwie kolejne niedziele (obecną i następną) będziemy słyszeć zaproszenie do zgody, trwania w jedności serc i ducha. Zjednoczenie wokół osoby Jezusa, trwanie w słuchaniu Jego słowa i pragnienie kierowania się nim w życiu mogą nam zagwarantować obecność Boga.

     
Bóg ostrzega przed konsekwencjami jednego z największych grzechów. Brak nawrócenia jako niepoddanie się woli Boga występuje często razem z niewiarą będącą odrzuceniem Jego słowa. Izraelici dobrze o tym wiedzieli, mając w pamięci to, co stało się w Egipcie. Nie wystarczy przyjmowanie Bożego słowa, konieczne jest posłuszeństwo Jego woli, która się objawia przez to słowo. Za jego głoszenie byli odpowiedzialni prorocy, do których zaliczał się również Ezechiel.

     
Doskonałym wypełnieniem Bożego Prawa zawartego w słowie danym Izraelitom, a przez nich innym narodom jest miłość – o czym dowiadujemy się z drugiego czytania. Ona zawsze szuka dobra drugiej osoby. O tym też przypomina Jezus w Ewangelii. Służba drugiemu człowiekowi polega również na tym, by ratować go przed wieczną zgubą. Stąd konieczność mądrego upominania. Udzielając go musimy się jednak kierować nie tym, jak wypadniemy przed innymi, ale pragnieniem autentycznego dobra osoby, która została powierzona naszej trosce. Wzorem może być dla nas Ojciec niebieski, który tą samą miłością obdarza każdego człowieka, uzdalniając napominanych i napominających do wzajemnej modlitwy za siebie, która zawsze przyniesie dobre owoce.

     
Taką szczególną modlitwą jest wspólne celebrowanie Eucharystii, w której mamy szukać wzajemnej zgody i daru przebaczenia. Modlitwa we wspólnocie eucharystycznej powinna prowadzić do radości serca i przynaglać do dzielenia się doświadczeniem wiary.


Opracowano na podstawie:
Wielka tajemnica wiary.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020,
zeszyt homiletyczny, s. 139-141.


Zbawianie przez szkołę Święty Józef Kalasancjusz (1557-1648) cz. 2

Święty Józef Kalasancjusz ze względu na ogrom doświadczeń, jakich zaznał pod koniec życia, został określony Hiobem XVII wieku.

     
Założona przez św. Józefa Kongregacja Szkół Pobożnych w 1617 r. została podniesiona do rangi zakonu. Jeszcze za życia Kalasancjusza powstała placówka zakonu w Polsce, w Warszawie (1642 r.) w krótkim czasie kolegia pijarów stały się znanymi i cenionymi w całym kraju. Głównym hasłem pijarskiej szkoły jest do dziś Pietas et littere (Pobożność i nauka), co stanowi swego rodzaju program wychowania i nauczania. Święty w swojej pokorze i wierności powołaniu zdecydowanie odrzucał kościelne godności, którymi papież chciał go obdarzyć. Jednak w uznaniu zasług założyciela Ojciec św. mianował go dożywotnim
przełożonym generalnym zakonu.W tyglu cierpienia

Święty Józef Kalasancjusz napisał kiedyś do swoich bliskich w ojczyźnie, że w Rzymie odnalazł swój sposób naśladowania Boga przez służbę ubogim dzieciom i młodzieży oraz że nie porzuci tego dzieła dla żadnej rzeczy na świecie. Jak się okazało, nie tylko początek działalności Świętego był trudny. O wiele boleśniejsze dla niego i jego ukochanego dzieła okazały się cierpienia pod koniec życia. Przez intrygi i nieporozumienia (także wewnątrz wspólnoty) oskarżono założyciela przed inkwizycją i złożono z urzędu. Sam zakon zredukowano do kongregacji podległej miejscowym biskupom,a jednocześnie zakazano przyjmowania nowicjuszy, aby zgromadzenie wymarło. Wszystkie te doświadczenia założyciel znosił z poddaniem się woli
Bożej, wierny obranej drodze. Do takiej postawy zachęcał także swoich duchowych synów, przepowiadając, że nadejdzie chwila, kiedy Zakon Szkół Pobożnych się odrodzi.

     
Józef Kalasancjusz nie doczekał się ziszczenia swojego proroctwa, gdyż zmarł świątobliwie 25 sierpnia 1648 r. Już dwa lata potem rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny zakończony ogłoszeniem go błogosławionym (1748 r.) i świętym (1767 r.). Wcześniej, bo w 1669 r. pijarzy na nowo stali się zakonem. Pijarskim charyzmatem żyje ponadto kilka innych zgromadzeń męskich i żeńskich. Pius XII w 1948 r. z okazji trzechsetnej rocznicy śmierci Świętego ogłosił go patronem szkół powszechnych. Jego wspomnienie obchodzi się w liturgii 25 sierpnia.

br. Marek Urbaniak, brat szkolny

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl