loading

2020.11.08 – 32 NIEDZIELA ZWYKŁA

SMART-WIARA

Nowe technologie na stałe zagościły w naszym życiu. Mamy szereg rozwiązań i urządzeń z przedrostkiem smart, co można tłumaczyć jako mądry. Bóg także ma dla nas pewną smart-propozycję.

     
W pierwszym czytaniu słyszymy przecież o pochwale mądrości. Wielu z nas zna osoby, które są bardzo mądre. Co ciekawe, niekoniecznie ma to związek z ich wykształceniem. Posiadane stopnie naukowe, piastowane stanowiska czy iloraz inteligencji – nie zawsze idą w parze z życiową mądrością. Mądrość jest przecież cechą człowieka sprawiedliwego, uczciwego, dobrego, to także dar Ducha Świętego. Stąd wzrastanie w mądrości jest dostępne dla każdego.

     
Jednym z przejawów życiowej mądrości jest stosunek człowieka do rzeczy ostatecznych. Święty Paweł przypomina więc Tesaloniczanom, że na końcu świata wszyscy staną przed Bogiem. Dusze zmarłych połączą się z ich prochami i wszyscy ujrzą Stwórcę. W chrześcijańskim spojrzeniu świadomość, że na końcu życia przed Nim staniemy, powinna wpływać na naszą teraźniejszość i podejmowane decyzje. Mądry człowiek wie bowiem dokąd, a jeszcze bardziej, do Kogo podąża.

     
W tym świetle Ewangelia ukazuje dramat pięciu z dziesięciu kobiet, które dokonały złych wyborów. Miały wszystkie narzędzia służące celowi ich oczekiwania. Nie posiadały jednak paliwa, które oświetliłoby ich drogę. Nie było to winą Boga, same dokonały takiego wyboru. Podobnie jak ludzie, którzy mają sumienie, ale nie napełnili go światłem Ewangelii. Jak ci, którzy mają zdolność do modlitwy, ale z niej nie korzystają. Potrafią zgłębiać różne dziedziny wiedzy, ale stopień znajomości Boga pozostaje niewielki. Podobnie jak ci, którzy mają zdolność kochania Boga, ale traktują Go raczej jako postać mityczną. Smart-plan Bogato poznać miłość, jaką nas obdarza, i żyć tak, by nie być wewnętrznie pustym.


ks. Marek Piedziewicz


Piękno w samej przyjemności podróżowania

Bardzo często porównuje się życie z podróżą, mówiąc, że życie jest podróżą. Lecz człowiek nie podróżuje wyłącznie na ziemi, ale jeszcze intensywniej w niebie, bo życie w niebie jest podróżą – duchowym podróżowaniem. Nie odbywa się ono jednak ani w czasie, ani w materialnej przestrzeni, ale w Bogu.

     
Czy da się z czymś porównać takie podróżowanie w niebie? Czy mamy jakieś doświadczenie na ziemi, które zbliża się do niego? Myślę, że namiastką takiej wewnętrznej, duchowej podróży, pełnej uroków, wspomnień, przyjemnych wrażeń, jest np. przeglądanie zdjęć z miło spędzonych wakacji, ze spotkań rodzinnych czy z innych okazji, które były źródłem przyjemnych przeżyć. I chociaż fizycznie jesteśmy w domu, w czterech ścianach, chociaż na zewnątrz pada czy jest zimno, podróżujemy pamięcią po przeszłości. W naszych wyobrażeniach, duchowo, przemieszczamy się intensywnie w czasie i przestrzeni, doznając silnych i przyjemnych doznań; uśmiechamy się (do siebie), prowadzimy dialog (ze sobą), być może ronimy łzę itd. Nierzadko te nasze przeżycia są głębsze od tych, które były w czasie, kiedy spędzaliśmy rzeczywiste wakacje. Jesteśmy materialnie oderwani od czasu i miejsca, w których były robione te zdjęcia, ale uczuciowo jesteśmy w nie bardziej zaangażowani. Duchowo zgłębiamy doznania, jakich zaznaliśmy w tamtym czasie, poznajemy ich sens, znaczenie. Być może dopiero wówczas, już po latach, potrafimy odkryć zawartą w nich mądrość. Stajemy się niejako nowymi ludźmi, wzbogaconymi o nowe przeżycia, o nowe doświadczenia i o nowe pokłady mądrości. Coś analogicznego będzie mieć miejsce w niebie. Będziemy trwać w jedności z Chrystusem – Mądrością Odwieczną, zatem otrzymywać będziemy od Niego wszystko, co czynić nas będzie szczęśliwymi i pełnymi radości.


Zdzisław Józef Kijas OFMConv,
Tajemnica nieba, czyśćca i piekła,
Edycja Świętego Pawła 2017.
Ojciec Zdzisław Kijas w swych rozważaniach uchyla rąbka tajemnicy. Pisze zarówno o niebie – darze Ojca, o czyśćcu, który jest oczekiwaniem na spotkanie z Miłością, jaki o piekle, czyli wiecznym oddzieleniu od Boga. Przybliżając czytelnikom naturę wieczności, przytacza jednocześnie podstawy biblijne, nauczanie Kościoła i świadectwa świętych. Zachęca przy tym do osobistej refleksji.


Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl

jest