loading

2021.01.24 – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ!

Pierwsze słowa Pana Jezusa w Ewangelii wg św. Marka kapłan wypowiada nad nami, posypując nam głowę popiołem na początku Wielkiego Postu. Jednak to wezwanie jest aktualne zawsze. Nie tylko w Wielkim Poście czy w okresach szczególnego zagrożenia. Po grzechu pierworodnym pozostaje w nas słabość, z którą stale trzeba walczyć.

     
Bóg kieruje wezwanie do nawrócenia do pogańskiej Niniwy, do prześladowców Izraela, dlatego prorok Jonasz usiłował uniknąć tej misji. Jednak Bóg patrzy z miłością na każdego człowieka. Chce jego dobra i szczęścia. Dawny grzesznik może stać się wielkim świętym. Niniwa się nawróciła. Podjęła czyny pokutne i Bóg nie zesłał zapowiedzianej kary.

     
Współczesny człowiek nie chce uznać swej grzeszności. Nie poczuwa się do odpowiedzialności za swoje czyny. Tymczasem tylko uznanie własnego grzechu, pokuta wobec Boga i zadośćuczynienie bliźniemu, naprawienie wyrządzonych krzywd może przywrócić sprawiedliwość i pokój. Pokój z Bogiem i ludźmi, a także z samym sobą.

     
Święty Paweł przypomina, że czas jest krótki. Nie wiemy, kiedy przyjdzie nam stanąć przed Bogiem. Dlatego, przyjmując naukę Ewangelii, musimy zmieniać to, co w naszym życiu może się Bogu nie podobać.

     
Rybacy na słowa Chrystusa porzucili swoje zajęcia i pozostawili bliskich. By iść za Mistrzem i potem kontynuować Jego dzieło. My może nie musimy podejmować aż takich zmian w naszym życiu. Ale zwróćmy serca ku potrzebom innych.


o. Tomasz Dąbek, benedyktyn


Niedziela Słowa Bożego

Jednym z głównych celów Niedzieli Słowa Bożego jest budowanie bliskości, zażyłości z Pismem Świętym. Wspólnota chrześcijańska
rzeczywiście opiera się na Słowie, rozpoznaje się w nim i wokół niego się gromadzi: „Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem” (Aperuit illis, 8). Aby fakt ten mógł zaistnieć, potrzeba zamieszkać we wszystkich tych miejscach, w których słowo Boże pozwala się spotkać, oraz poznać księgi, które w czasie celebracji eucharystycznej podkreślają jego wagę. (…)


     
Znaczenie Pisma Świętego, potwierdzone przez Sobór Watykański II, w sposób oczywisty rozszerza się na miejsce, z którego jest ono głoszone. We Wprowadzeniu do Lekcjonarza mszalnego stwierdza się, że to miejsce ma odpowiadać godności Słowa i ma mieć związek z ołtarzem. W czasie Mszy św. jest przygotowywany stół słowa Bożego oraz Ciała Chrystusa. Ambona ma związek z ołtarzem w tym sensie, że Słowo przepowiadane z ambony staje się Ciałem na ołtarzu. Można więc w uzasadniony sposób mówić o dwóch stołach: stole Słowa oraz stole Eucharystii. (…)

     
W Słowie zmartwychwstały Chrystus rzeczywiście jest obecny pośród swoich uczniów i udziela daru Ducha Świętego, aby został uwielbiony Jego Ojciec. Obecność Pana w czasie celebracji jest podkreślona gestami czci, składanymi w odniesieniu do świętych ksiąg, a w sposób szczególny do ewangeliarza. To wszystko ma na celu wyrażenie cudownej rzeczywistości: przez Słowo, które jest głoszone, dokonuje się w Kościele prawdziwa epifania Pana pośrodku tych, którzy słuchają Słowa, wprowadzają je w życie, wzrastając w wierze i celebrując misterium paschalne Chrystusa. Dlatego głoszenie Słowa zyskuje wartość wydarzenia
zbawczego, przez które i w którym dokonuje się historia zbawienia.

Niedziela Słowa Bożego.
Pomoc liturgiczno-duszpasterska,
Edycja Świętego Pawła 2019.

26 stycznia 2020 r., w trzecią niedzielę zwykłą, Kościół po raz pierwszy obchodził Niedzielę Słowa Bożego. Nowe święto zostało ustanowione przez papieża Franciszka w liście apostolskim Aperuit illis, wystosowanym na zakończenie jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Edycja Świętego Pawła z radością włączyła się w inicjatywę Ojca Świętego, przygotowując i oferując parafiom, wspólnotom, duszpasterzom oraz wszystkim wiernym publikację, która
ma pomóc w przeżywaniu Niedzieli Słowa Bożego, która ma być celebrowana w każdą trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku. Warto sięgnąć po tę pomoc liturgiczno-duszpasterską, aby odkrywać wagę Słowa Bożego w rozwoju wspólnoty Kościoła. Znajdziemy w niej wyjaśnienie miejsca słowa Bożego w życiu Kościoła, wyjaśnienie znaczenia miejsca z którego jest ono głoszone, czyli ambony. Objaśnienie gestów, które towarzyszą głoszeniu słowa, a także propozycje celebracji słowa Bożego mają pomóc nam przyjąć to słowo zarówno we wspólnocie eklezjalnej jak i w rodzinie.


Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl

jest