loading

2021.08.29 – 22 NIEDZIELA ZWYKŁA

BOŻE PARAGRAFY

Przywykliśmy do tego, że prawo reguluje wiele dziedzin życia: budownictwo, handel czy bankowość. Bóg również jest dawcą prawa. Jakie ma ono dziś znaczenie?

     
W pierwszym czytaniu Mojżesz przypomina Izraelitom, że Boże prawo jest dobre i mądre. Bóg dał swojemu ludowi wiele wskazań, które regulowały jego funkcjonowanie. Jednak szczególne znaczenie posiadał Dekalog. To 10 wskazań, które nie tyle miały uregulować życie społeczeństwa, co raczej postawić człowieka w najgłębszej prawdzie o sobie: jedynie w zgodzie z Bożym prawem można żyć w pełnym szczęściu i harmonii.

     
Święty Jakub podkreśla więc w drugim czytaniu, że bycie uczniem Boga domaga się osobistego zaangażowania. Boże prawo ma głęboki sens, bo zmienia ludzkie serca. Nie ma jedynie charakteru dyscyplinującego. Stąd uczeń Chrystusa z potrzeby serca ukształtowanego przez Zbawiciela pochyli się nad potrzebującymi, wdowami czy sierotami, a sam
pozostanie wewnętrznie czysty, niezainfekowany wirusem zła, dążąc do pokonania grzechu, który puka także do jego serca.

     
W Ewangelii Chrystus dobitnie podkreśla, że można trwać w dwóch błędnych postawach wobec Boga i Jego prawa. Pierwszą jest czysto zewnętrzne spełnianie jego zasad. Zimne, nieludzkie, dręczące. Drugą – tworzenie własnych rozwiązań, które jedynie pozornie odwołują się do Boga. Chrystus zna ludzkie serca. Stąd sam podaje katalog ułomności, które mają swoje źródło w mroku ludzkiego wnętrza. Ludzkie prawo nie w pełni zajmuje się tym, do czego odwołał się Chrystus: pychą, głupotą czy zazdrością. Jedynie Boże prawo miłości przemienia tak dogłębnie, że
człowiek staje się duchowo i moralnie odnowiony. Wtedy, nawet nie znając żadnych paragrafów, nie będzie czynić zła.


ks. Marek Piedziewicz


W trosce o czyste sumienie

Zasadniczym zagrożeniem dla prawości sumienia jest dzisiaj lekceważenie Boga oraz posługi Kościoła.

     
Pełnione przez nas funkcje i role rodzinne, kościelne, społeczne czy zawodowe nie bronią naszego sumienia przed uwikłaniem moralnym i przed nieprawością. Więcej nawet: każda funkcja i związana z nią władza, choćby nawet ta
najmniejsza, jak władza wychowawcy nad wychowankiem, kapłana nad penitentem, matki nad dzieckiem, lekarza nad pacjentem, policjanta nad obywatelem, staje się nierzadko okazją do nadużyć, przemocy i manipulacji. (…) Jedynie człowiek, który wierzy, że jego władza pochodzi od Boga, i który jest jednocześnie świadom ludzkiej ograniczoności, nie nadużyje jej.


Józef Augustyn SJ,
W trosce o czyste sumienie,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2019 .
_________________________________________Książka „W trosce o czyste sumienie” to niezastąpiony przewodnik dla ludzi troszczących się o czyste sumienie, pomocny w dobrym, świadomym przygotowaniu do sakramentu pojednania. Cenny szczególnie dzisiaj, gdy nieraz bezwiednie ulegamy cywilizacyjnym wpływom i nader często kwestionujemy zakazy i nakazy moralne czy też przykazania kościelne. Jego autor, ks. Józef Augustyn, jezuita, doświadczony kierownik duchowy, odpowiada w nim na wiele pytań, m.in.: Dlaczego tak trudno nam przyznać się do grzechu? Czy codzienny rachunek sumienia to konieczność? Jak powinniśmy pielęgnować swoje sumienie? Wskazówki zawarte w książce, wymagając naszego zaangażowania, pozwolą nam zachować czyste serce oraz zdrowy zmysł moralny.


Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl