loading

2021.09.19 – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

ASPIRACJE

Ludzkie aspiracje dotykają wielu dziedzin życia. Od kariery, przez marzenie o rodzinie, po status ekonomiczny. W Bogu będziemy jednak aspirować do rzeczy jeszcze większych.

     
W pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości usłyszymy o złych zamiarach, jakie ludzie podjęli przeciw bezimiennemu sprawiedliwemu. Być może wielu z nas nie raz czuło, że zostali potraktowani tak jak ów bohater. Ten tekst to kolejne proroctwo o Chrystusie. Jego słowa będą jak blask słońca, który odkrywa świat spowity cieniem. Chrystus przyniósł ludziom prawdę o Bogu i o nich samych. W świetle Ewangelii ujawnia się to, jak dobry jest Bóg i jak bardzo nas kocha. Nas – grzeszników. Kiedy Bóg mówi o grzechu, w Jego uczniach wzbudza to skruchę i prośbę o przebaczenie. U wielu osób jednak wrogość wobec Ewangelii, Kościoła, samego Chrystusa.

     
Kolejny tydzień z rzędu przemawia do nas św. Jakub. W drugim czytaniu Apostoł zwraca uwagę na ogromny wewnętrzny bałagan, który panuje w sercu i duszy chrześcijan. Słowa św. Jakuba nie wymagają specjalnego komentarza. Wystarczy pochylić się nad nimi i w ich świetle ocenić własne życie, by słońce Bożego słowa objawiło prawdę o nas.

     
Bolesną prawdę o niewłaściwych aspiracjach Apostołów poznajemy w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Chrystus mówił im o rzeczach tak ważnych jak Jego męka i śmierć, oni byli zajęci sami sobą. Pragnęli wyróżnienia, docenienia, kariery u boku Mesjasza. Jego droga wiodła na krzyż, ich marzenia dotyczyły sukcesów. Pan natomiast wskazuje, że Jego uczeń ma być jak sługa oraz jak dziecko. Pokorny i pracowity, szczery i nieskażony złymi pragnieniami. Gdybyśmy mieli takie właśnie aspiracje, stalibyśmy się szczęśliwi.


ks. Marek Piedziewicz


Ewangelizacja w globalnej wiosce

W ujęciu teologicznym komunikowanie jest przekazem doświadczenia osoby, które prowadzi do budowania wspólnoty. Wspólnota ta, w rozumieniu chrześcijańskim, powinna łączyć Boga z człowiekiem i ludzi pomiędzy sobą.

     
Zakładając, że komunikacja międzyludzka jest podstawową potrzebą i dobrem człowieka, jej zerwanie, jej brak bądź manipulacja wewnątrz niej są zawsze krzywdą wyrządzoną człowiekowi. Wspólnota oparta na komunii między Bogiem a człowiekiem oraz między ludźmi jest warunkiem koniecznym, aby mogła zaistnieć prawdziwa komunikacja, która ewangelizuje. Aby komunikacja spełniała jednocześnie funkcje ewangelizacyjne, powinna respektować zasady etyczne wynikające z zasad moralnych płynących z Ewangelii. Chodzi tutaj przede wszystkim o poszanowanie prawdy (komunikat oparty na prawdzie) i o szacunek dla osoby (w relacji nadawca – odbiorca) (…)

     
Ksiądz Alberione bardzo wiele uwagi poświęcał takiemu doborowi środków przekazu, który zapewni jak największą skuteczność w przekazywaniu treści. Jednak skuteczności apostolstwa wydawniczego nigdy nie uzależniał od wymiaru technicznego ani od profesjonalizmu podawanych treści. (…) Większą wagę przykładał do ducha modlitwy i postawy zjednoczenia z Chrystusem, którymi powinien charakteryzować się nadawca (apostoł środków społecznego przekazu).

Mariusz Krawiec,
Ewangelizacja w globalnej wiosce.
Bł. Jakub Alberione i apostolstwo społecznego przekazu
,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2015.


_________________________________________W czasach nam współczesnych nikt już nie ma wątpliwości, że środki społecznego przekazu są istotnym wyzwaniem dla współczesnego Kościoła i narzędziem, którym należy się posługiwać. Wraz ze zmianami społecznymi i rozwojem technologicznym wzrasta też potrzeba teologicznej refleksji nad miejscem i rolą mediów masowych w życiu wspólnoty chrześcijańskiej.

     
Książka „Ewangelizacja w globalnej wiosce. Bł. Jakub Alberione i apostolstwo środków społecznego przekazu” stanowi próbę naukowego spojrzenia na koncepcję ewangelizacji (apostolstwa) środkami społecznego przekazu, jaką w pierwszej połowie XX wieku wypracował bł. Jakub Alberione (1884-1971), włoski kapłan – założyciel paulistów i innych instytutów tworzących Rodzinę Świętego Pawła.


Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl