loading

2021.10.17 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

WŁADZA I SŁUŻBA

Ewangelia dnia dzisiejszego przywołuje nam uczniów Jezusa: Jana i Jakuba, którzy pragnęli być blisko Chrystusa
w królestwie Bożym.


     
Prosili, aby jeden otrzymał miejsce po prawej, a drugi po lewej stronie tego, który już teraz ma władzę, a potem będzie ją miał w całej rozciągłości. Jednakże myśl Boża jest inna. Bóg kieruje losami świata i człowieka ponad czasem i daje inne wartości, niż te, do jakich przywykliśmy, i które sobie wyobrażamy na podstawie szczęścia ziemskiego.

     
Prorok Izajasz przepowiadał, że Mesjasz będzie cierpiał, ale po udrękach swej duszy otrzyma chwałę, tak że będzie w stanie usprawiedliwić wielu, bo weźmie na siebie ich nieprawości.

     
W takim razie zapytajmy, czy ma nas interesować władza czy służba? Jezus uczy drogi pokory, która prowadzi do wywyższenia. Kto chce być wielki, musi stać się najpierw sługą. Trzeba więc w drodze do wywyższenia naśladować Chrystusa: przecież On również przyszedł nie po to, żeby Mu służono, ale żeby służyć. W tej służbie oddał życie na okup za wielu. Czyż może być większy dar od daru życia? Dlatego władza, którą Bóg ma w sposób naturalny i która jest zwykłym Jego przywilejem, staje się udziałem każdego z nas, kiedy umiemy służyć. Mówimy, że służyć Bogu, znaczy królować – taka jest struktura i taka jest koncepcja królestwa, w którym Bóg wprowadza w nowe przymierze łaski, która zbawia i wywyższa.

     
Skoro więc Chrystus służył, to chce, żebyśmy także i my służyli.


Z archiwum redakcji


Miłosierdzie Wcielone

Faustyna należy do tych osób w Kościele, które – przeniknięte i przeobrażone przez Słowo – pomagają czytać Biblię w świetle ich życia, ponieważ świecą odbitym światłem Słowa. Pomagają w nowy sposób czytać te stronice Biblii, które w sposób szczególny odcisnęły się w ich życiu. O założycielach instytutów zakonnych mówi się, że stali się żyjącą Ewangelią. Nie tylko praktykowali lectio divina, ale sami byli lectio divina. Nie tylko słuchali i medytowali słowo Boże, lecz także przeżywali je, podając Kościołowi i światu Słowo żywe i zaktualizowane.

     
Faustyna została obdarzona charyzmatem, jaki otrzymują założyciele instytutów zakonnych. Została obdarzona łaską odkrywania w nowym świetle treści niektórych wersetów ewangelicznych. Dzięki nim była zdolna do przyswojenia i streszczenia w sobie misterium życia i misji Chrystusa. Przyswojone misterium ujęła w dwóch słowach: „Miłosierdzie Wcielone”. Były dla niej kluczem do zgłębiania Ewangelii. Jezus udzielił jej łaski mistycznego przeżywania Jego życia i misji w tajemnicy Miłosierdzia Wcielonego. Ukazał jej nie tylko głębokie znaczenie tej prawdy, ale sprawił, że osobiście jej doświadczyła i oddychała nią całą sobą. Chociaż nie miała żadnego przygotowania teologicznego, Jezus otworzył jej umysł i serce, aby poznała znaczenie Pism (por. Łk 24, 45). Towarzyszył jej osobiście, czyniąc ją interpretatorem i egzegetą ewangelicznego orędzia miłosierdzia. Co więcej, jej zdolność do czytania Ewangelii ze szczególną wrażliwością na tajemnicę miłosierdzia Bożego wprowadzała ją w niepowtarzalną postawę ducha, która spontanicznie, naturalnie wypowiadała się na zewnątrz w konkretnym działaniu.

     
Hans Urs von Balthasar, rozważając rolę świętych w Kościele, napisał:

     
„[Oni są] nową interpretacją objawienia, ubogaceniem doktryny o znaczenie rzadko dotąd brane pod uwagę. (…) żywą Ewangelią (…). Tylko ten, kto żyje w przestrzeni świętości, może rozumieć i interpretować słowo Boże.”

     
Oto dlaczego rekolekcyjny dzień będziemy rozpoczynali za każdym razem od spotkania z Faustyną. Będzie dla nas egzegetą biblijnych stronic, które wprost lub pośrednio sama zasymilowała. Będziemy uczyli się od niej czytać je
w kluczu Miłosierdzia Wcielonego. (…)

     
Słowo jest Logosem, nadaje wszystkiemu sens. Stało się ciałem i wszystkiemu, co na tej ziemi, nawet zabijaniu, przemocy, której się poddał, nadał zbawczy sens. Nie usprawiedliwiał tego, co złe, nie czynił świata i naszego życia sterylnie czystym, wysterylizowanym z każdego zła, ale nadał wszystkiemu sens, nawet winę naszą zamienił w błogosławieństwo.

Krzysztof Wons SDS,
Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2021.


_________________________________________Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną” – to książka dla tych, którzy pragną przeżyć
wyjątkowe rekolekcje. Zaproszenie na drogę, którą Jezus prowadził Faustynę: od słuchania i trudności w posłuszeństwie słowu (lectio) do konfrontowania się ze słowem (meditatio), przez modlitwę wydobywającą się z wnętrza (oratio) aż po dar nowego spojrzenia na wszystko oczami Boga miłosierdzia (contemplatio). To publikacja, która pomaga odkrywać miłość Boga i uczy kochać tak, jak kocha Bóg.

     
Autor, ks. Krzysztof Wons – znany rekolekcjonista, kierownik duchowy, autor wielu książek zachęcających do praktyki lectio divina, pogłębienia wiary i rozwoju życia duchowego – zaprasza nas do pójścia pewnym szlakiem, na
którym sam poznawał różne oblicza miłosiernego Boga.


Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl