loading

2022.04.17 – WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

CHRZEST ZANURZENIEM W ŻYCIE

Tak jak chrzest stanowi początek naszego życia sakramentalnego, tak zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem naszej wiary. Fakt ten, choć dla niektórych paradoksalny, sprawił, iż Ewangelia zaczęła obejmować swym zasięgiem coraz to szersze tereny.

 

 

 

 

Uczyniony na Boży obraz i podobieństwo człowiek został stworzony, by tworzyć szczególną, wyjątkową relację z Bogiem. Niestety na skutek nieposłuszeństwa pierwszych ludzi więź ta została w pewien sposób zerwana i człowiek popadł w „mrok niewoli grzechu”.

 

 

 

 

Bóg nie rezygnuje z człowieka i tak jak wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej, tak każdego z nas przeprowadza z niewoli śmierci do wolności życia. Czyni to właśnie w sakramencie chrztu, który, zanurzając nas w Chrystusowej śmierci, daje nam zapowiedź zmartwychwstania.

 

 

 

 

Świadomość tego, że otrzymaliśmy dar życia, które nie będzie miało końca, rodzić w nas winna pragnienie dzielenia się wiarą. Wiara ta zaczyna się właśnie od pustego grobu Chrystusa. Są w naszym życiu chwile, kiedy zastanawiamy się, czy wystarczy nam sił do tego, by wśród zamętu dzisiejszego świata być prawdziwym świadkiem Zmartwychwstałego. Odpowiedzi udziela nam sam Pan, mówiąc do nas: „Nie bójcie się!”.

 

 

 

 

Poczucie wielkości daru chrztu świętego, wsłuchiwanie się w Boże słowo, życie według Jego nakazów oraz częste przystępowanie do sakramentów świętych sprawia, iż w świecie stajemy się świadkami chwały Jezusowego zmartwychwstania, a co za tym idzie i prawdziwymi misjonarzami. Niech więc przyjęty przez nas chrzest rozbudza w nas misyjny zapał!

 

 

 

 

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

CHRZEST POCZĄTEK MISJI

Wigilia Paschalna, którą przeżywamy, zaprasza nas do skupienia się nad tajemnicą przejścia z niewoli do wolności. Śmierć
Jezusa jest wyzwalająca i zaprasza nas do nowego życia.

 

 

 

 

Chrzest jest bramą, która realnie wprowadza
nas w życie łaską. Skoro wchodzimy w życie
przez Jezusa, to podobnie mamy udział w pełni Jego posłania, które dokonuje się mocą Ducha Świętego. Ten sam Duch posyła nas jako
świadków zmartwychwstania Chrystusa.

 

 

 

 

Jest to misja Kościoła, w której ma udział
każdy z nas. Konieczne jest jednak odkrycie
tego Bożego zaproszenia. Otrzymaliśmy je już w chwili chrztu św. i wtedy też otrzymaliśmy
zadanie głoszenia tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy (por. Dz 4, 20), ale też zostaliśmy uzdolnieni do głoszenia Dobrej Nowiny o Tym, który
został posłany przez Ojca – Jezusie Chrystusie.

 

 

 

 

Przyjmując pierwszy w naszym życiu sakrament, zostaliśmy również włączeni we wspólnotę Kościoła i jednocześnie posłani do tych,
którzy jeszcze nie znają Jezusa. Stąd konieczne
jest, abyśmy byli świadomi tego zadania i potrzeby osobistego udziału w misji Kościoła. W sposób szczególny i w imieniu nas wszystkich spełniają ją misjonarze i misjonarki, którzy głoszą
Ewangelię na pięciu kontynentach. Potrzebne
jest także, abyśmy my sami osobiście włączyli
się w to dzieło w naszym Kościele lokalnym.

 

 

 

 

W tę szczególną misję wpisuje się świadomość posługi Kościoła, który niesie dobrą nowinę o miłości Boga do człowieka, o zmartwychwstaniu Jezusa i zbawieniu przygotowanym przez Boga dla każdego człowieka. Misja
Kościoła w swojej wiarygodności opiera się na
fundamencie Biblii, nauki dogmatycznej, ale też
na indywidualnym świadectwie wyznawców.
Nic tak wiele nie uczyni dla sprawy ewangelizacji, jak gorąca modlitwa i świadectwo życia
tysięcy wiernych zgromadzonych we wspólnocie Kościoła. Instytucją, która została powołana do życia w tym celu, aby pobudzić chrzcielne powołanie do misji, są Papieskie Dzieła Misyjne. To właśnie nimi posługuje się przez wiele lat Stolica Apostolska, aby docierać do Kościołów lokalnych oraz wspierać w sposób systemowy dzieło misyjne. Charyzmat Papieskich
Dzieł Misyjnych jest owocem odkrycia tajemnicy sakramentu chrztu przez założycieli, którymi byli: Paulina Jaricot, Joanna Bigard, bp Farol Forbin-Jonson i bł. Paweł Manna.

 

 

 

 

Czas wydarzeń paschalnych jest odpowiedni, aby już teraz zadać sobie pytanie o własną
odpowiedzialność za ewangelizację. Można też
przyjąć stale aktualne zaproszenie, aby rodzina,
małżeństwo, szkoła i parafia stały się miejscami budowania misyjnej atmosfery troski o tych,
którzy jeszcze nie znają prawdy o Zbawicielu.

ks. Maciej Będziński, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański