loading

2022.05.03 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Z MARYJĄ NIEŚĆ CHRYSTUSA

Cała Polska wpatrzona jest w Maryję – Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa! Każdy z nas zapewne doskonale zna te słowa: „Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały”. Szczególnie mocno wybrzmiewają one właśnie 3 maja, kiedy oddajemy cześć Maryi jako Królowej Polski. Ona jest dla nas nie tylko Królową, ale nade wszystko Matką i przewodniczką pokazującą drogę do Syna.

 

 

 

 

Właśnie Ona, Maryja, nieustannie wskazuje, jak należy realizować powołanie, jakim nas Bóg obdarzył. I chociaż Jej życie nie było wolne od trosk codzienności, dzięki życiu w bliskości Boga stała się dla nas wzorem.

 

 

 

 

Patrzymy dziś na Matkę Bożą, z jednej strony jako na Matkę Cierpiącą, stojącą pod krzyżem swego Syna, z drugiej natomiast jako na Niewiastę ukoronowaną gwiazdami i obleczoną w słońce. Dzisiejszy świat pełen jest niepokojów, problemów i trosk. Zasłuchanie w Boże słowo i pielęgnowanie go swym sercu na wzór Maryi nie tylko pomaga nam trwać w wierności Ewangelii, ale i sprawia, że stajemy się świadomi odpowiedzialności za Kościół w naszym kraju i na całym świecie.

 

 

 

 

Módlmy się zatem dziś za naszą Ojczyznę, by pod przemożnym panowaniem Maryi, Królowej Polski, rozwijała się w pokoju. Prośmy, by mieszkańcy polskiej ziemi żyli w zgodzie z nakazami Bożego Syna i pielęgnowali w sobie to, co Polskę stanowi.

 

 

 

 

Prośmy Maryję, by zawsze wskazywała nam drogi, którymi winniśmy podążać. Ona w dzień Pięćdziesiątnicy towarzyszyła uczniom swojego Syna, trwała z nimi na modlitwie. Także i dziś my mamy wpatrywać się w Maryję, trwać z Nią na modlitwie i naśladować Ją w umiłowaniu słowa.

 

 

 

 

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

MARYJA, GWIAZDA EWANGELIZACJI

Wszystko, co najcenniejsze dla świata, otrzymaliśmy przez Maryję (św. Jan Paweł II).

 

 

 

 

Zanim w pełnym blasku wstanie słońce, prowadzą nas gwiazdy. Stąd w wyznaczaniu drogi posługujemy się mapą nieba. To doskonale wiedzą żeglarze od czasów starożytnych oraz najmłodsi harcerze, którzy zdobywają sprawności terenowe.

 

 

 

 

Dla ludzi wiary, prowadzących głębokie życie duchowe, kierunek wyznacza pojawienie się Maryi w historii ludzkości i dziejach zbawienia. Jak gwiazda poprzedzająca nastanie słońca, jak mapa nieba prowadząca wędrowców do celu, tak Ona jest nam dana w pielgrzymce życia. W znanym i kochanym wizerunku Jasnogórskiej Matki Kościoła wskazuje zawsze na Jezusa. W dziele misyjnym staje się wzorem dla misjonarzy, którzy odnajdują swoje szczęście w powołaniu przez zasłuchanie w głos Boga. Ona uczy nieskupiania się na sobie, lecz ukazywania Jezusa, który jest centrum i punktem odniesienia dla Kościoła pielgrzymującego.

 

 

 

 

Wielu misjonarzy daje świadectwo o swoim posługiwaniu w głoszeniu Ewangelii, wskazując na modlitwę różańcową, pielgrzymowanie do sanktuarium maryjnego jako punkt zwrotny, który zapoczątkował nową misję lub odnowił zranione konfliktami plemiona czy całe społeczeństwa.

 

 

 

 

Kolejni papieże ostatnich czterech pontyfikatów w swoich dokumentach o misyjnej naturze Kościoła, pisząc o zarodku rodzącej się wspólnoty wiary, zawsze odnoszą się do obecności Matki. Tak jak była Ona w gronie apostołów w dniu zesłania Ducha Świętego, tak jest zapraszana po dzień dzisiejszy do tych, którzy czekają na spotkanie z Mesjaszem – Jezusem Chrystusem.

 

 

 

 

Maryja Gwiazda Ewangelizacji pokrzepia tych, którzy przygotowują się do wyjazdu na misje, stając się ich pierwszą patronką i opiekunką w czasie formacji przed właściwym posłaniem na placówkę misyjną.

 

 

 

 

Jej przemożnemu wstawiennictwu i opiece oddawane są zawsze wszystkie inicjatywy i projekty prowadzone przez Papieskie Dzieła Misyjne. Matkę Jezusa przyzywa się każdego dnia w godzinie Apelu Jasnogórskiego w naszym narodowym sanktuarium wraz z prośbą za ojczyznę, powołania oraz za dzieło misyjne. Maryja to nie gwiazda – celebrytka, ale to Boży promyk zapowiadający przyjście światła Ewangelii. Misjonarz też zapowiada nie siebie, lecz Pana, który po nim nadchodzi.

ks. Maciej Będziński, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański