loading

2022.06.26 – 13 NIEDZIELA ZWYKŁA

IŚĆ ZA JEZUSEM

Droga, którą wytycza nam Jezus, momentami bywa dla nas niezrozumiała. Niektórzy jawnie sprzeciwiają się Bożym nakazom. A propagując model życia bez Boga, sprowadzają z drogi wiodącej ku zbawieniu tych, którzy choć na nią wkroczyli, nie szli po niej pewnym krokiem.

 

 

 

 

Dziś słowo Boże przedstawia sceny, które rodzić w nas mogą cały wachlarz emocji. Elizeusz, którego Eliasz wzywa do podjęcia prorockiej misji, pożegnawszy swoich rodziców, ochoczo idzie za tym, który go powołał. Święty Łukasz natomiast pokazuje nam sytuację, jaka na kartach Ewangelii zdarza się niezwykle rzadko. Niektórzy, znając cel Jezusowej drogi, nie chcą Go pośród siebie, inni sądzą, iż droga, którą podąża Pan jest niezwykle łatwa, przyjemna, przysłowiowo „usłana różami”. Jeszcze inni jakby pragnęli pójść za Zbawicielem, lecz wymawiają się różnymi obowiązkami lub powinnościami wobec rodziny.

 

 

 

 

Jezusowe słowa można przyjąć lub odrzucić. Można iść Jego drogą, bądź wybrać swoją własną. Można realizować swe powołanie, podejmując zadania, które stawia przed nami Pan, lecz można także się temu przeciwstawić. Rodzi się jednak pytanie: Jak mogę pragnąć życia wiecznego, jednocześnie wymazując ze swojego życia Tego, który pragnie mi je dać?

 

 

 

 

U progu rozpoczynających się wakacji wzbudźmy w sobie postawę gorliwego świadczenia o tym, jak ważny jest Bóg w naszym życiu. Niech nadchodzący czas obfituje w okazje do potwierdzania pragnienia podążania za Jezusem Chrystusem, jedynym Odkupicielem człowieka, i odpowiadania naszą miłością na Jego zbawczą miłość.

 

 

 

 

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

PAPIEŻ I MISJE

Różniło ich wiele – temperament, wykształcenie i spojrzenie na wiele spraw. Przez pewien czas jeden nienawidził i prześladował drugiego. Jednak to, co ich połączyło, było ważniejsze od różnic i wydarzeń z przeszłości. Połączyła ich miłość Chrystusa, troska o jedność Kościoła i pragnienie głoszenia Ewangelii „aż po krańce świata”.

 

 

 

 

To Apostołowie Święci Piotr i Paweł. Dwa filary naszego Kościoła. Pierwszy papież i pierwszy wielki misjonarz. Jest w Kościele takie miejsce, gdzie papieskość i misyjność łączy się w jedno. To działająca od 400 lat Kongregacja Ewangelizacji Narodów (1622) i wspierające ją od 100 lat Papieskie Dzieła Misyjne. Troszczą się one o to, co leżało na sercu obu Apostołom – o jedność Kościoła i głoszenie Ewangelii w każdej kulturze i narodzie.

 

 

 

 

Od czasów Świętych Piotra i Pawła minęły dwa tysiąclecia. Ewangelia dotarła na wszystkie kontynenty, ale dzieło nie zostało jeszcze zakończone. Przeciwnie, właśnie teraz stało się wyzwaniem szczególnie pilnym i naglącym, a skierowanym do wszystkich wierzących. Mocno i jednogłośnie podkreślili to trzej ostatni papieże – św. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek.

 

 

 

 

W przeddzień uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła przypomnijmy sobie słowa św. Jana Pawła II z encykliki Redemptoris missio – dokumentu, który mimo upływu lat wciąż jest „perłą” papieskiego nauczania o misjach: „Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Udział wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa się «współpracą misyjną». Współpraca ta jest zakorzeniona i przeżywana przede wszystkim w osobistym zjednoczeniu z Chrystusem (…). Skuteczność działania na polu misyjnym Kościoła zależy od świętości życia każdego chrześcijanina (…) Udział w misji powszechnej (…) jest oznaką dojrzałości wiary i życia chrześcijańskiego, które przynosi owoce. W ten sposób wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując troskę o tych, którzy są daleko, tak jak i o tych, którzy są blisko: modli się za misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śledzi z zainteresowaniem ich działalność, a kiedy wracają, przyjmuje ich z taką samą radością, z jaką pierwsze wspólnoty chrześcijańskie słuchały Apostołów opowiadających, jak wiele Bóg zdziałał przez ich przepowiadanie (por. Dz 14, 27)”.

Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest