loading

2023.03.05 – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

UWIERZYĆ NIEWIDZIALNEMU

Pandemia obnażyła słabość polskiego katolicyzmu w jednym z kluczowych elementów chrześcijaństwa. Jest nim bez wątpienia sztuka osobistego rozeznawania. Zakłada ona zakorzenienie w Kościele i przyjęcie Jego nauczania. Jednocześnie jest ona niemożliwa bez głębokiej osobistej modlitwy, w której głos Boga staje się rozpoznawalny pośród innych dźwięków dochodzących do ludzkiego serca.

 

 

 

 

Wielu z nas w chwili próby nie potrafiło podejmować dojrzałych decyzji związanych z życiem religijnym. Wielu z nas liczyło na to, że to inni udzielą jednoznacznych wskazówek, co robić i jak żyć, by zachować miano pobożnych katolików. Kierowane do wiernych przez pasterzy Kościoła wytyczne odnoszące się do wolności sumienia budziły w wielu środowiskach kościelnych podejrzenia i wątpliwości.

 

 

 

 

Dzisiejsze czytania z liturgii słowa pokazują osoby, które miały odwagę zawierzyć głosowi niewidzialnego Boga. W przypadku Abrahama nie wiemy nawet, w jaki sposób Bóg do niego przemówił. Apostołowie usłyszeli głos dochodzący do nich z obłoku. Nikt z nich nie dostał szczegółowej instrukcji postępowania ani mapy dalszej wędrówki. Wszyscy jednak rozpoznali głos Stwórcy i dali Mu się prowadzić.

 

 

 

 

Zarówno Pismo Święte, jak i nauczanie Kościoła to bezcenne drogowskazy na drodze do wieczności. By jednak dotrzeć do niej bezpiecznie, każdy z nas musi nauczyć się z nich korzystać w konkretnych realiach własnego życia. A do tego konieczna jest osobista więź z Bogiem, który w cichości ludzkich serc przemawia w jedyny w swoim rodzaju sposób. A Jego głosu nie da się pomylić z żadnym innym.

 

 

 

 

ks. Mariusz Marszałek, pallotyn

Niedziela Przemienienia!

Wielki Post jest drogą: wierzący, śledząc życie Jezusa (od kuszenia aż do ukrzyżowania i zmartwychwstania), jest zachęcany do tego, by zrozumieć, jaki Bóg ukazuje się w tej historii i jakiej odpowiedzi domaga się On od wierzącego. Jest to zatem droga teologiczna, na którą jesteśmy zaproszeni, aby skorygować nasz sposób myślenia o Bogu, o Jego zbawieniu, o sposobie, w jaki działa On w historii.

Antycypacja zmartwychwstania
W opowieści o kuszeniu (por. Ewangelię z poprzedniej niedzieli) Jezus jest zachęcany, aby dać dowód, że jest Synem Bożym: „Jeśli jesteś Synem Bożym…”. Natomiast podczas przemienienia to Ojciec wydaje świadectwo o Synu. Jezus świadomie odrzucił mesjanizm zbudowany na potędze na rzecz mesjanizmu zgodnego z logiką służby i solidarności. Wydarzenie przemienienia uwidacznia oblicze chwały zmartwychwstania, które jest zawarte w drodze krzyża.

 

 

 

 

Uczniowie zdążają do Jerozolimy i wierzą, że Jezus jest Mesjaszem. Mimo to nie potrafią pojąć, dlaczego Mesjasz musi pójść drogą krzyża. Oto więc podczas wędrówki ku Wielkiej Nocy antycypowane jest zmartwychwstanie, aby umocnić uczniów pokonujących drogę krzyża.

 

 

 

 

Piotr, Jakub i Jan mogą się radować blaskiem Chrystusa. Przejęci lękiem padają na ziemię. Ich spojrzenie jest daleko od Pana, jakby dla uwydatnienia ogromu zbyt wielkiej tajemnicy. W tym miejscu Ewangelii ukazana jest sytuacja każdego wierzącego, który doświadcza niewystarczalności ludzkich możliwości wobec tajemnicy Boga i chciałby oglądać Jego oblicze, lecz nie zostanie mu to w pełni dane w tym życiu. Dla chrześcijanina wiara jest oczekiwaniem dnia, w którym zobaczymy Go twarzą w twarz i nasza komunia z Ojcem będzie doskonała. Przemienienie daje obietnicę światła każdemu człowiekowi.

 

 

 

 

Ewangelista stara się odpowiedzieć na pytanie, kim jest Jezus. Jednak św. Mateusz, odpowiadając na to pytanie, mówi również, kim jest uczeń: jest tym, który słucha, umie rozeznawać, zgłębiać słowa i czyny Jezusa, potrafi kontemplować Jego oblicze.

Jego słuchajcie!

 

 

 

 

Nakaz skierowany do uczniów jest precyzyjny: „Jego słuchajcie!”. Ale co on oznacza? Przede wszystkim uczeń jest wezwany do nawrócenia się na właściwy Jezusowi sposób pojmowania Biuletyn liturgiczny zbawienia i rządzącej nim logiki. Idąc głębiej, powinien zrozumieć, że nawet pośrodku udręczenia (z powodu zbliżającej się męki) Jezus pozostaje nie tylko objawieniem pełnego miłości Bożego oblicza, ale możliwe jest także postępowanie za Nim Jego drogą (drogą krzyża i zmartwychwstania) w przekonaniu, że żyjąc w ten sposób, nie zatraca się siebie, lecz odnajduje.

 

 

 

 

Doświadczenie przemienienia pozwala dostrzec uczniom coś z pełni misterium Jezusa. Jednak natychmiast muszą oni ruszyć znowu w drogę. Tak jest z każdym wierzącym: może się zdarzyć, że i on będzie miał w swym życiu jakąś antycypację zmartwychwstania, po której jednak powinien natychmiast ruszyć w dalszą drogę. Pełnia jest przed nami, nie za naszymi plecami.

Droga
Obraz pielgrzyma – Abrahama, ale również uczniów zmierzających na górę – wzbudza dziś głęboką refleksję nad nietrwałością sytuacji człowieka, nad tym, że jego przeznaczeniem nie są łatwe zabezpieczenia, udogodnienia zachodniego świata, egoistyczny wypoczynek.

 

 

 

 

Droga przywołuje na myśl dynamizm i ruch: chodzi o doświadczenie tych, którzy uważają, że wiara jest poszukiwaniem Boga i wychodzeniem naprzeciw braciom.

Komentarze do codziennej liturgii słowa.
Okres Wielkiego Postu,
Edycja Świętego Pawła 2017.

Komentarze do codziennej liturgii słowa to książka nie tylko dla specjalistów czy kapłanów poszukujących tematów do homilii, lecz dla wszystkich, którzy z braku czasu nie mogą sobie pozwolić na dłuższą medytację czy pogłębione studium Pisma Świętego. Dla tych, którzy, czytając słowo Boże, nie bardzo wiedzą, jak je odnieść do własnego życia.

 

 

 

 

Komentarze na Wielki Post mają za zadanie zwrócić uwagę czytelnika na podwójny charakter tego okresu. Pomogą w przeżyciu tego czasu jako przypomnienia naszego chrztu, który jest przejściem ze śmierci do życia, a także przygotują do dobrego i głębokiego przeżycia świąt paschalnych, czyli Wielkanocy.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest