loading

2023.06.18 – 11 NIEDZIELA ZWYKŁA

WYBRANIE I MISJA

Być uczniem Chrystusa to znaczy ruszyć w drogę z Ewangelią w sercu i ze świadomością, że świat potrzebuje Dobrej Nowiny o zbawieniu, miłości, przebaczeniu i życiu. Tak jak kiedyś Jezus wybrał po imieniu apostołów i posłał, aby słowami, życiem i znakami głosili Ewangelię, tak dzisiaj wybiera nas, swoich uczniów, i posyła do świata z tą samą misją. Mamy światu nieść nadzieję i życie.

 

 

 

 

Niesamowicie piękna i głęboka jest tajemnica Bożego wybrania. Najpierw wybrał sobie jeden naród, Izraela, i konsekwentnie opiekował się nim, prowadząc przez dzieje. Tuż po uwolnieniu z niewoli egipskiej Pan zapewnił Izraelitów: będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów (…), będziecie królestwem kapłanów i ludem świętym (Wj 19, 5-6). Była to obietnica pełna nadziei, a Naród Wybrany miał być jedynie wierny Przymierzu zawartemu z Panem.

 

 

 

 

Obietnica ta została wypełniona przez Jezusa Chrystusa, a Boży wybór rozszerzony na wszystkich ludzi. Jezus wybrał dwunastu uczniów, których nazwał apostołami i posłał ich najpierw do swoich rodaków, aby głosili, że Bliskie już jest królestwo niebieskie (Mt 10, 7). Po Jego śmierci i zmartwychwstaniu natomiast tych właśnie Dwunastu ruszyło na cały świat, aby każdy człowiek mógł usłyszeć Ewangelię – Dobrą Nowinę o zbawieniu. Jej sercem są słowa św. Pawła: przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni (Rz 5, 9). Dzisiaj ta pierwsza obietnica dana Izraelowi wypełnia się w Kościele, wspólnocie Jego uczniów.

 

 

 

 

Dziękujmy Panu za to, że to my, uczniowie Jezusa, gromadzący się w każdą niedzielę na Eucharystii, jesteśmy prawdziwym królestwem kapłanów i ludem świętym.

 

 

 

 

ks. Tomasz Bać

Cały człowiek dla całego Chrystusa

Ewangelia interpretowana i przeżywana w duchu św. Pawła pozwala na przeżycie doświadczenia „Chrystusa totalnego” i w tej wizji zawiera się religijność, dogmat, moralność i kult.

 

 

 

 

Chrystus poprzez św. Pawła jest „integralny”; dlatego doświadczenie wiary angażuje i obejmuje całą osobowość człowieka. „Totalizm” [bł. Jakuba] Alberionego w duchowości przejawia się i zawiera w Chrystusie integralnym (dogmat, moralność, kult) i realizuje się we wszystkich wymiarach osoby ludzkiej (rozum, serce, wola). (…)

 

 

 

 

Aby umocnić przekonanie o wielkiej wrażliwości ks. Alberionego na kwestię „wiary integralnej” proponowanej poprzez „odpowiednie do czasów apostolstwo”, możemy medytować jego słowa: „Musimy zweryfikować i poprawić naszą skłonność do dzielenia Chrystusa, do łamania tego, co On zjednoczył. (…) Człowiek jest jednością, chociaż można wyróżnić trzy jego zasadnicze i od siebie odrębne władze: kiedy działa, każda z trzech jego władz stoi w służbie dobru lub złu, i zawsze też jedna z władz dominuje nad pozostałymi. (…)

 

 

 

 

Naszym zadaniem jest (…) niesienie Chrystusa człowiekowi oraz oddanie Bogu przez Jezusa Chrystusa całego człowieka. Oddzielając Dogmat, Moralność i Kult, zrobilibyśmy z człowieka kalekę, który nigdy nie osiągnie zbawienia, bo nie będzie w pełni wszczepiony w Chrystusa”.

Jakub Alberione,
Paweł Apostoł. Natchnienie i wzór,
Edycja Świętego Pawła 2013.

Prezentowany w książce „Paweł Apostoł. Natchnienie i wzór” zbiór tekstów bł. Jakuba Alberionego o św. Pawle stanowi cenną pomoc dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o wielkim Apostole Narodów, oraz tych, którzy pragną medytować jego dzieła.

 

 

 

 

Błogosławiony Jakub Alberione, zafascynowany postacią św. Pawła, zaproponował Kościołowi swoich czasów nowy sposób bycia apostołem i nowe formy ewangelizacji. Zachwyt bł. Jakuba osobowością św. Pawła wypływa z połączenia miłości do Chrystusa z miłością do misji apostolskiej. Święty Paweł przeżywał je w sposób doskonały i ukazywał je swoim wspólnotom jako wzór do naśladowania. Integralność osoby Pawła Apostoła była dla ks. Alberionego punktem odniesienia zarówno w jego posłudze duszpasterskiej, jak i w życiu zakonnym.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest