loading

Przebaczenie – treści czytań od 22 do 26 niedzieli w ciągu roku w cyklu A

Kontynuując nasz cykl rozważań na temat niedzielnej liturgii słowa w cyklu A, czyli wtedy, gdy czytamy Ewangelię według św. Mateusza, można powiedzieć, że tematem 22 niedzieli w ciągu roku jest Boże wybranie. Ewangelia, którą w tym dniu czytamy, jest kontynuacją perykopy z poprzedniej niedzieli, w której Jezus objawił apostołom swoją godność mesjańską. W tę niedzielę zapowiada swoje wywyższenie na krzyżu. Nie jest to łatwe do przyjęcia, dlatego też spotyka się z upomnieniem ze strony Piotra. Tego samego Piotra, który chwilę wcześniej wyznał, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego (por. Ewangelia z poprzedniej niedzieli). W pierwszym czytaniu natomiast możemy poznać odczucia, jakie towarzyszyły Jeremiaszowi, który został przez Boga „zwiedziony”, jak sam to określa pozwolił się uwieść. Dlatego też św. Paweł w Liście do Rzymian nawołuje, aby nasze, chrześcijańskie ofiary nie były już tylko składaniem ofiar ze zwierząt, leczy ma to być nasza ofiara duchowa, miła Bogu. Dokonuje się ona wtedy, gdy rozpoznajemy i wykonujemy to, czego Bóg pragnie dla naszego zbawienia.
     Ewangelia 23 niedzieli w ciągu roku należy już do innej sekcji Ewangelii według św. Mateusza, która omawia relacje we wspólnocie. Stąd też w tę niedzielę jest mowa o przebaczeniu i pojednaniu. Tylko przyjmując taką postawę, będziemy mogli być wysłuchani, gdy będziemy Boga o coś prosić razem z naszymi braćmi. Również pierwsze czytanie podejmuje temat przemiany życia, przypominając o konieczności napominania tego, który nie postępuje zgodnie z Bożym Prawem. Odpowiedzialnym za zbawienie nie jest jedynie ten, który go nie zachowuje, lecz także ten, który mając możliwość upomnienia i będąc do tego zobowiązany, tego nie czyni. Doskonałym uzupełnieniem omówionych czytań jest drugie czytanie z Listu do Rzymian, w którym Autor wzywa adresatów, by ich jedynym długiem wobec innych był dług miłości. Ona bowiem jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
      W Ewangelii 24 niedzieli w ciągu roku ponownie został podjęty temat przebaczenia. Tym razem otrzymujemy przypowieść o niemiłosiernym dłużniku, który sam, doświadczywszy darowania ogromnego długu, nie potrafi darować długu o wiele mniejszego. Postawę tę omawia również pierwsze czytanie z Mądrości Syracha, pokazując, że ten, kto nie potrafi przebaczyć bliźniemu, sam nie doświadczy przebaczenia. Podsumowanie tego znajdujemy w drugim czytaniu, w którym św. Paweł wykazuje, że nikt z nas nie żyje dla siebie, lecz dla Pana, dlatego też powinniśmy postępować tak, jak on postępował.
      Ewangelie 25 i 26 niedzieli w ciągu roku zawierają przypowieści o pracy w Bożej winnicy. Pierwsza z nich mówi o tym, że Bóg może nas powoływać w każdym czasie naszego życia, niezależnie od tego, gdzie się obecnie znajdujemy. Druga ukazuje, jaką możemy dać odpowiedź na to Boże wezwanie. Stąd pierwsze czytanie 25 niedzieli w ciągu roku przypomina o konieczności szukania Pana, dopóki jest On blisko, a drugie czytanie wskazuje na konieczność dokonywania wyboru pomiędzy tym, co lepsze dla nas samych, a tym, co lepsze dla tych, do których Pan nas posyła. Natomiast czytania 26 niedzieli ponownie ukazują sposób postępowania Boga i człowieka. Dlatego też w drugim czytaniu Paweł wskazuje nam na wzór, jakim jest sam Jezus Chrystus, który będąc Bogiem, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

Rok liturgiczny

Comments are disabled.