loading

Różaniec

Jest to modlitwa, podczas której rozważamy główne tajemnice z życia Jezusa i Maryi oraz wypraszamy niezliczone łaski dla Kościoła, społeczeństwa, rodzin i dla poszczególnych osób. Ta modlitwa dostępna jest dla wszystkich, zarówno dla wielkich, jak i dla małych. Jest łatwa, podoba się Maryi, jest przez Nią samą zalecana.

Różaniec można odmawiać we wszystkich sytuacjach życiowych. Odmawianie tej modlitwy przyczynia się do wzrostu pobożności, dodaje pociechy w chwili śmierci. Modlitwa różańcowa była zalecana przez papieży i ubogacona przez nich licznymi odpustami. Była praktykowana przez świętych.

Codziennie powinno się odmówić przynajmniej jedną część Różańca. Lepiej gdy odmówimy dwie części, a najlepiej odmówić go w całości.

W dzień i w nocy, zawsze miejmy przy sobie poświęcony różaniec; odmawiajmy go gorliwie i zachęcajmy innych do tej modlitwy. Rozważajmy każdą z jego tajemnic, zmieniając odpowiednio przedmiot rozważania.

Modlitwą różańcową wypraszajmy świętość i błogosławieństwo dla prac apostolskich.

Tajemnice radosne

1. Archanioł Gabriel zwiastuje Najświętszej Maryi Pannie Wcielenie Jezusa Chrystusa i Jej wybranie na Matkę Boga. Maryja zgadza się i nazywa pokorną służebnicą Pańską. Uczmy się od Niej i prośmy o cnotę pokory. Łk 1, 26-38

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Mesjasz.
Maryja w Różańcu – przywileje Maryi.
Owoc – pokora.
Intencja – za tych, którzy nie znają Chrystusa.
Słowa – „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”.
Eucharystia – rzeczywista obecność.
Miłość czysta – miłość aktem woli.

2. Najświętsza Maryja Panna z pośpiechem idzie odwiedzić i służyć Świętej Elżbiecie. Podziwiajmy Maryję i prośmy o miłość ku bliźnim. Łk 1, 39-45

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus jest Życiem.
Maryja w Różańcu – Maryja Pośredniczką łask.
Owoc – miłość bliźniego.
Intencja – za matki.
Słowa – „Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła”.
Eucharystia – adoracja eucharystyczna.
Miłość czysta – miłość czynna.

3. Jezus narodzony w grocie betlejemskiej, w największym ubóstwie, położony w żłóbku. Szanujmy cnotę ubóstwa i prośmy o nią Jezusa i Maryję. Łk 2, 6-7

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus jest Drogą.
Maryja w Różańcu – Maryja jest Matką Boga.
Owoc – ubóstwo.
Intencja – za dzieci.
Słowa – „Na ziemi pokój ludziom Jego,
w których sobie upodobał”.
Eucharystia – Komunia Święta.
Miłość czysta – miłość, która karmi się
Eucharystią.

4. Maryja, chociaż nie była zobowiązana, ofiaruje Jezusa w świątyni i wiernie wypełnia wszystko, co było przepisane dla oczyszczenia. Rozważając to, prośmy Maryję o takie posłuszeństwo. Łk 2, 22-39

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus wiecznym Kapłanem.
Maryja w Różańcu – Maryja wzorem każdej cnoty.
Owoc – posłuszeństwo.
Intencja – za kapłanów.
Słowa – „On został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało, i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać”.
Eucharystia – przygotowanie do Komunii Świętej.
Miłość czysta – miłość rozpala się podczas medytacji.

5. Jezus młodzieniec pozostaje trzy dni w świątyni między nauczycielami, słuchając ich i stawiając im pytania dotyczące Jego Ojca. Prośmy o łaskę poznania i życia zgodnie z naszym powołaniem. Łk 2, 41-51

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus daje początek swej przyszłej misji nauczycielskiej (Jezus jest Prawdą).
Maryja w Różańcu – Serce Maryi.
Owoc – nienawiść do grzechu.
Intencja – za nauczycieli.
Słowa – „Muszę być w tym, co jest mego Ojca”.
Eucharystia – dziękczynienie po Komunii Świętej.
Miłość czysta – miłość w rodzinach.

Tajemnice światła

1. Jan został posłany, aby udzielać chrztu i wskazać Izraelowi Baranka Bożego, na którego zstępuje i na którym pozostaje Duch Święty. Prośmy o umiejętność prowadzenia ludzi do Jezusa przez osobiste świadectwo i działalność apostolską. Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Łk 3, 21-22; J 1, 29-34

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus utożsamia się z grzesznikami.
Maryja w Różańcu – Maryja ucieczka grzeszników.
Owoc – wdzięczność za łaskę chrztu.
Intencja – za naszych bliskich i wszystkich bliźnich.
Słowa – „On jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem”.
Eucharystia – przygotowanie darów.
Miłość czysta – pokorna miłość do ludzi.

2. Jezus objawia swoją chwałę podczas wesela w Kanie Galilejskiej, aby nie zabrakło dobrego wina gościom nowożeńców. Prośmy o wiarę i zaufanie, jakie miała Maryja, wstawiając się u swego Syna za potrzebującymi. J 2, 1-11

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus przyspiesza moment swego objawienia.
Maryja w Różańcu – Maryja, wszechmoc błagająca.
Owoc – posłuszeństwo, które jest współpracą z Jezusem.
Intencja – za małżeństwa i rodziny.
Słowa – „Uczyńcie wszystko,
cokolwiek wam powie”.
Eucharystia – uczta weselna Baranka.
Miłość czysta – miłość jest spostrzegawcza i twórcza.

3. Jezus poucza swoich uczniów o konieczności wykorzystania ubogich środków dla apostolstwa i posyła ich przed sobą, aby wzywali do nawrócenia i głosili, że królestwo Boże jest już bliskie. Prośmy o powołanie wielu robotników na żniwo Pańskie. Mt 10, 1-39; Mk 1, 14-15

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus Apostoł Ojca.
Maryja w Różańcu – cicha Uczennica Boskiego Mistrza.
Owoc – autentyczność życia.
Intencja – za misjonarzy.
Słowa – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Eucharystia – liturgia słowa.
Miłość czysta – miłość jest bezinteresowna.

4. Piotr, Jakub i Jan adorowali ze zdumieniem i podziwem Jezusa przemienionego na górze Tabor. Prośmy o stałość w kontemplowaniu osoby Boskiego Mistrza każdego dnia i w okolicznościach, w jakich zechce się nam objawiać. Mt 17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36; 2 P 1, 16-18

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – W Jezusie objawienie Boże doszło do szczytu.
Maryja w Różańcu – Maryja adoruje i rozważa w sercu tajemnicę Jezusa.
Owoc – pragnienie nieba.
Intencja – za zmarłych i wszystkich cierpiących w czyśćcu.
Słowa – „Jego słuchajcie”.
Eucharystia – Chleb Niebiański.
Miłość czysta – miłość jest prawdą.

5. Jezus jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto ten chleb spożywa i nie gorszy się nauką Jezusa o Eucharystii, ma życie wieczne. Prośmy o umiejętność świadczenia o miłości Boga wobec niewierzących i oziębłych. J 6, 47-69; Łk 22, 14-20; 1 Kor 11, 23-26

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Gospodarz uczty eucharystycznej.
Maryja w Różańcu – Maryja jest Niewiastą Eucharystii.
Owoc – trwanie w Jezusie.
Intencja – za Kościół, który żyje dzięki Eucharystii.
Słowa – „To jest moje Ciało, za was wydane”.
Eucharystia – bezkrwawa Golgota.
Miłość czysta – miłość do końca.

Tajemnice bolesne

1. W ogrodzie Getsemani Pan Jezus poci się krwią, modli się z pokorą, ufnością i wytrwałością. Anioł Go pociesza. Prośmy o ducha modlitwy. Mt 26, 36-46; Mk 14, 32-42; Łk 22, 39-46

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus cierpiący.
Maryja w Różańcu – życie Maryi nieustannym męczeństwem.
Owoc – wola Boża.
Intencja – za doznających pokus.
Słowa – Jezus modli się po raz trzeci:
„Nie moja wola, lecz Twoja niech się dzieje”.
Eucharystia — wynagrodzenie.
Miłość czysta – płonące lampy.

2. Jezus przywiązany do słupa jest okrutnie biczowany, na wynagrodzenie za nasze grzechy nieczyste. Prośmy o cnotę czystości. Mt 27, 26; Mk 15, 15; J 19, 1

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus ofiarą wynagradzającą.
Maryja w Różańcu – dziewictwo Maryi.
Owoc – czystość zmysłów.
Intencja – za ludzi trwających w złu.
Słowa – „Piłat zabrał Jezusa i kazał ubiczować”.
Eucharystia – świętokradztwa.
Miłość czysta – przebaczenie uraz.

3. Pan Jezus cierniem ukoronowany i wyszydzony za nasze liczne złe myśli i poglądy. Prośmy o czystość umysłu i serca. Mt 27, 26; Mk 15, 17

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus Chrystus jest Królem.
Maryja w Różańcu – świętość Maryi.
Owoc – czystość wewnętrzna.
Intencja – za rządzących.
Słowa – „Witaj, królu Żydów”.
Eucharystia – nieprzyjaciele Eucharystii.
Miłość czysta – miłość w myślach i uczuciach.

4. Jezus na śmierć skazany, niesie ciężki krzyż na Kalwarię. Podziwiajmy cierpliwość Zbawiciela i prośmy o cierpliwość w naszych cierpieniach. Łk 23, 26-33; J 19, 16-17

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus jest Pośrednikiem.
Maryja w Różańcu – Maryja Współodkupicielką.
Owoc – dopełnienie męki Jezusa Chrystusa.
Intencja – za cierpiących.
Słowa – „Nie płaczcie nade Mną.
Płaczcie raczej nad sobą”.
Eucharystia – Boski Cyrenejczyk.
Miłość czysta – miłość wszystko wytrzyma.

5. Pan Jezus ukrzyżowany kona trzy godziny i umiera, aby nas wybawić od piekła. Kochajmy Mszę Świętą, która jest nieustanną ofiarą Kalwarii. Mt 27, 33-56; Mk 15, 23-41; Łk 23, 33-49; J 19, 18-37

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus jest Żertwą ofiarną.
Maryja w Różańcu – Maryja jest naszą Matką.
Owoc – miłość Boga.
Intencja – za umierających.
Słowa – „Ojcze, przebacz im”
Eucharystia – Msza Święta.
Miłość czysta – dusza ofiarna.

Tajemnice chwalebne

1. Pan Jezus chwalebnie powstaje z grobu. To zmartwychwstanie jest obrazem naszego zmartwychwstania duchowego. Panie, pomnóż naszą wiarę. Mt 28, 1-15; Mk 16, 1-18; Łk 14, 1-49; J 20, 1-30

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus jest Bogiem.
Maryja w Różańcu – „Królowo nieba, wesel się”.
Owoc – wiara.
Intencja – za niewierzących.
Słowa – „Nie ma Go tutaj! Zmartwychwstał”.
Eucharystia – cześć dla Najświętszego Sakramentu.
Miłość czysta – zwycięstwa miłości.

2. Zbawiciel w przedziwnej chwale i z tryumfem wstępuje do nieba. Prośmy o oderwanie od zaszczytów, dóbr i przyjemności ziemskich oraz pragnienie jedynie chwały, radości i dóbr niebieskich. Mk 16, 19; Łk 24, 50-53; Dz 1, 9-10

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus Królem wybranych.
Maryja w Różańcu – uniesienia duchowe Maryi.
Owoc – nadzieja.
Intencja – za osoby zakonne.
Słowa – „Jezus został wzięty spomiędzy was do nieba, ale przyjdzie tak samo, jak Go widzieliście idącego do nieba”.
Eucharystia – przystępowanie do Komunii Świętej.
Miłość czysta – miłość trwa na wieki.

3. Duch Święty zstępuje na apostołów, aby ich oświecić, wzmocnić i uświęcić. Prośmy o dary Ducha Świętego, szczególnie o mądrość, męstwo i gorliwość. Dz 2, 1-4

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Kościół Ciałem Mistycznym Jezusa Chrystusa.
Maryja w Różańcu – Królowa Apostołów.
Owoc – gorliwość.
Intencja – za Kościół.
Słowa – „Wszystkich napełnił Duch Święty”.
Eucharystia – Eucharystia a życie czynne.
Miłość czysta – miłość jest owocem Ducha Świętego.

4. Najświętsza Maryja Panna, po ziemskim pielgrzymowaniu, jest z duszą i ciałem w przedziwnej chwale wzięta do nieba. Prośmy o życie święte, abyśmy mogli umrzeć w miłości Bożej. Ps 45, 14; Łk 1, 52; LG 59

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus jest umocnieniem
umierających.
Maryja w Różańcu – kult Maryi.
Owoc – dobra śmierć.
Intencja – za zmarłych.
Słowa – „Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów”.
Eucharystia – Pierwsze Komunie Święte i Wiatyk.
Miłość czysta – stopnie miłości Bożej.

5. Najświętsza Maryja Panna, ukoronowana na Królową nieba i ziemi, jest ustanowiona Rozdawczynią wszystkich łask i Matką naszą najmilszą. Oddajmy się Najświętszej Dziewicy i prośmy o łaskę wytrwałości. Ap 12, 1

Tematy do rozważania:
Jezus w Różańcu – Jezus Sędzia.
Maryja w Różańcu – potęga Maryi.
Owoc – wytrwałość.
Intencja – za apostolstwo środków społecznego przekazu.
Słowa – „Królowa stanęła po twojej prawej stronie złotem Ofiru zdobna”.
Eucharystia – dowód chwały.
Miłość czysta – mieszkanie Boga w duszy.

Różaniec

Comments are disabled.