loading

Treści czytań niedziel Adwentu w cyklu „C” – gdy czytana jest Ewangelia według św. Łukasza

W Adwencie czytania z Ewangelii odnoszą się do przyjścia Pana na końcu czasów (pierwsza niedziela Adwentu), Jana Chrzciciela (druga i trzecia niedziela Adwentu) oraz wydarzeń, które bezpośrednio przygotowały przyjście Pana (czwarta niedziela Adwentu).
      Czytania ze Starego Testamentu stanowią proroctwa o Mesjaszu i czasach mesjańskich i pochodzą przede wszystkim z Księgi Izajasza. Natomiast czytania z pism apostolskich zawierają napomnienia i hymny pochwalne zgodnie z różnymi cechami charakterystycznymi tego okresu (Wprowadzenie do Lekcjonarza, 93).
      Zgodnie z przytoczoną powyżej zasadą w pierwszą niedzielę Adwentu w roku C czytamy fragment Ewangelii według św. Łukasza zatytułowany: Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa. Otrzymujemy w nim napomnienia związane z czasami ostatecznymi i szczególne wezwanie do czuwania i modlitwy – są to charakterystyczne elementy rozpoczynającego się okresu liturgicznego. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz zapowiada nadejście dni, kiedy Pan wypełni to, co zapowiedział odnośnie do potomstwa Dawida. Natomiast św. Paweł we fragmencie z Pierwszego Listu do Tesaloniczan wzywa nas do tego, abyśmy stawali się coraz doskonalsi.
      Tak usposobieni możemy podjąć wezwanie z Księgi Barucha, które usłyszymy w drugą niedzielę Adwentu. Prorok wzywa nas do przyobleczenia się w płaszcz sprawiedliwości i założenia na głowę korony chwały Przedwiecznego (pierwsze czytanie). Będzie mogło się to dokonać, jeśli podejmiemy zaproszenie Jana Chrzciciela z Ewangelii: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. I w tym kontekście znów słyszymy zaproszenie św. Pawła, z Listu do Filipian, do tego, abyśmy doskonalili się w miłości ożywieni miłością Chrystusa Jezusa.
      W trzecią niedzielę Adwentu, tradycyjnie zwaną niedzielą radości (stąd jej różowy, a nie fioletowy kolor szat liturgicznych) z czytań przed Ewangelią wybrzmiewa zaproszenie do radości. Najpierw czyni to prorok Sofoniasz, przypominając nam o tym, że nasz Król i Pan jest już pośród nas. Następnie to samo zaproszenie kieruje do nas Apostoł Paweł we fragmencie z Listu do Filipian: Radujcie się zawsze w Panu (…) Pan jest blisko! Natomiast św. Jan Chrzciciel w Ewangelii zaprasza nas do dzielenia się z potrzebującymi i wypełniania naszych obowiązków. W ten sposób będziemy mogli dobrze się przygotować na spotkanie z przychodzącym Panem.
      W czwartą niedzielę Adwentu w Ewangelii słyszymy opis Zwiastowania. To znów zaproszenie do zaufania Bogu i porzucenia lęku oraz przypomnienie obietnic, które Bóg złożył Izraelitom, a których my również jesteśmy spadkobiercami. Czytamy o nich w pierwszym czytaniu z Drugiej Księgi Samuela, w której Bóg przypomina Dawidowi, co już dla niego uczynił i czego jeszcze dokona w przyszłości. Pisze o tym również św. Paweł w drugim czytaniu, którym jest fragment Listu do Rzymian. Bóg w Jezusie Chrystusie obwieścił nam tajemnicę dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną (…) i obwieszczoną.
      Rozważajmy zatem uważnie te adwentowe czytania (nie tylko niedzielne), przygotowując się w ten sposób na spotkanie z przychodzącym Panem, który zarazem jest Tym, który jest, który był i który przychodzi.

Rok liturgiczny

Comments are disabled.

jest